📞 607-290-903

Blog

ŚMIERĆ LEASINGOBIORCY A LEASING

Skrócenie umowy leasingu

ŚMIERĆ LEASINGOBIORCY A UMOWA LEASINGU - JAKIE SĄ KONSEKWENCJE?

Śmierć leasingobiorcy to trudny moment, zarówno dla jego rodziny, jak i dla firm, które zawarły zmarłym umowy leasingowe. W takiej sytuacji pojawia się pytanie o konsekwencje prawne umowy leasingu i jak należy postępować w takiej sytuacji.

W przypadku śmierci leasingobiorcy umowa leasingu nie jest automatycznie rozwiązywana (istnieją wyjątki od tej reguły). Obowiązki związane z umową przechodzą na spadkobierców zmarłego. Może również pojawić się zarządca sukcesyjny. W praktyce oznacza to, że ciężar spłaty rat leasingowych spada na rodzinę zmarłego lub umowa leasingowa będzie dalej obsługiwana przez zarządcę sukcesyjnego.

Warto wiedzieć, że wiele firm leasingowych stosuje w swoich umowach klauzulę dotyczącą przejścia umowy na spadkobierców w razie śmierci leasingobiorcy. Może również pojawić się zapis o tym, ze umowa leasingu zostaje rozwiązana. Pozostaje jednak kwestia rozliczenia umowy leasingu (umowa leasingu może rozliczyć sie per saldo dodatnio lub ujemnie). W takiej sytuacji rodzina zmarłego musi zgłosić się do leasingodawcy i przedstawić dokumenty potwierdzające śmierć. Następnie firma przeprowadza analizę sytuacji i ocenia, czy spadkobiercy są w stanie kontynuować spłatę rat leasingowych. Jeśli taka możliwość istnieje, umowa zostaje przeniesiona na spadkobierców.

Niestety, sytuacja może być trudna, zwłaszcza jeśli śmierć leasingobiorcy spowodowała trudności finansowe dla jego rodziny. W takim przypadku osoby związane z umową, tzn. spadkobiercy lub beneficjenci testamentowi, muszą podjąć decyzję, czy chcą kontynuować umowę leasingu, czy też wystąpić o jej rozwiązanie. Jest to indywidualna decyzja, zależna od wielu czynników, takich jak sytuacja finansowa rodziny, rodzaj i wartość leasingowanego przedmiotu, koszty związane z rozwiązaniem umowy itp.

Warto wspomnieć, że w przypadku umowy leasingu, w której leasingobiorcą jest osoba fizyczna, nieistotne jest, czy osoba ta była zatrudniona czy bezrobotna, prowadziła firmę czy też nie. Oznacza to, że spadkobiercy są zobowiązani do spłacenia zobowiązań z umowy, niezależnie od swojego statusu zawodowego.

W sytuacji, gdy rodzinie zmarłego nie jest możliwe kontynuowanie umowy leasingowej, może zostać podjęta próba negocjacji z firmą leasingową w celu jej rozwiązania w jak najmniej uciążliwy sposób. Warto jednak pamiętać, że działanie takie wiąże się z kosztami, które również mogą być obciążeniem dla rodziny zmarłego.

Podsumowując, śmierć leasingobiorcy nie kończy umowy leasingowej automatycznie. W przypadku śmierci leasingobiorcy, obowiązki przejmują spadkobiercy. Decyzja o kontynuowaniu umowy czy jej rozwiązaniu należy do rodziny zmarłego i może zależeć od wielu czynników, w tym od ich sytuacji finansowej. Konieczne jest zgłoszenie się do firmy leasingowej i przedstawienie dokumentów potwierdzających śmierć w celu dokonania niezbędnych formalności. W przypadku braku możliwości kontynuacji umowy, warto podjąć próbę negocjacji z leasingodawcą w celu jak najmniej uciążliwego rozwiązania sytuacji.

Prowadzimy negocjacje z firmami leasingowymi w zakresie obsługi i rozliczenia umowy leasingu po śmierci leasingobiorcy. Służymy naszym wsparciem i wiedzą. Zapraszamy. 

 

Słowa kluczowe:

[śmierć leasingobiorcy, śmierć a leasing, przeniesienie własności przedmiotu leasingu, zakończenie umowy leasingu, Finserv, Leasing Polski, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, PEKAO Leasing, PKO Leasing, Impuls Leasing, VB Leasing ]

Obraz autorstwa Freepik

SKRÓCENIE UMOWY LEASINGU

Skrócenie umowy leasingu

SKRÓCENIE UMOWY LEASINGU – JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI?

Umowa leasingu jest powszechnie stosowana jako forma finansowania zakupu różnego rodzaju przedmiotów, takich jak samochody, sprzęt AGD czy maszyny przemysłowe. Okres obowiązywania umowy leasingowej jest z góry ustalony i zazwyczaj wynosi od kilku miesięcy do kilku lat. Niemniej jednak, z różnych powodów, czasami może zaistnieć potrzeba skrócenia umowy leasingowej. Jakie są możliwości w takiej sytuacji?

Warto zaznaczyć, że skrócenie umowy leasingowej nie jest łatwe i może generować pewne koszty oraz konsekwencje. Przede wszystkim należy pamiętać, że umowa leasingowa jest wiążąca dla obu stron – leasingobiorcy (klienta) i leasingodawcy (firmy leasingowej). Oznacza to, że żadna ze stron nie może jednostronnie zakończyć umowy przed jej terminem bez zgody drugiej strony.

W związku z powyższym, aby skrócić umowę leasingową, konieczne jest uzyskanie zgody leasingodawcy. 

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Pierwszym krokiem w procesie skracania umowy jest złożenie wniosku z uzasadnieniem. W imieniu naszych klientów składamy takie pisma z powołaniem się na obowiązujące normy prawne oraz orzecznictwo. 

Jeśli leasingodawca wyrazi zgodę na skrócenie umowy, należy spodziewać się pewnych konsekwencji. Przede wszystkim, skrócenie umowy może wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów, takich jak opłaty manipulacyjne, dyskonto, rekompensaty za ewentualne straty finansowe leasingodawcy, a nawet utraty depozytu. 

 

WARUNKI ZAKOŃCZENIA UMOWY LEAISNGU

Warunki skracania umowy leasingowej mogą różnić się w zależności od firmy leasingowej oraz rodzaju umowy. Niektóre firmy mogą dać możliwość skrócenia umowy tylko w określonych sytuacjach, takich jak choroba, zwolnienie z pracy lub inne wyjątkowe okoliczności. Inne firmy mogą być bardziej elastyczne i rozważać skrócenie umowy w przypadku zwykłej prośby klienta.

W celu uniknięcia negatywnych konsekwencji skrócenia umowy leasingowej, zaleca się dokładne zapoznanie się z umową przed jej podpisaniem. Warto również rozważyć ewentualne ryzyka i korzyści płynące z wydłużenia umowy – może to być bardziej opłacalne niż późniejsze skracanie umowy. 

Podsumowując, skrócenie umowy leasingowej jest możliwe, ale wymaga zgody leasingodawcy i może być związane z dodatkowymi kosztami. Co do zasady, korporacja leaisngowa może żądać do zapłaty przyszłych rat z wykupem, pomniejszonych o dyskonto odsetkowe oraz powiększonych o opłaty dodatkowe. 

Prowadzimy negocjacje z firmami leasingowymi w zakresie zakończenia umowy leasingu wraz z prawidłowym rozliczeniem.

 

Słowa kluczowe:

[skrócenie umowy leasingu, pozbycie sie leasingu, przeniesienie własności przedmiotu leasingu, zakończenie umowy leasingu, Finserv, Leasing Polski, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, PEKAO Leasing, PKO Leasing, Impuls Leasing, VB Leasing ]

ANALIZA UMOWY LEASINGU

Analiza umowy leasingu - audyt umowy leasingu

JAK SPRAWDZIĆ UMOWĘ LEAISNGU? 

W pierwszej kolejności należy dokładnie przeczytać całą umowę leasingową, aby zrozumieć, jakie są jej parametry i zasady.

Należy zwrócić uwagę na kluczowe elementy umowy, takie jak: koszt, okres leasingu, wysokość opłat, terminy płatności, rodzaj leasingu, ubezpieczenie, warunki zwrotu przedmiotu leasingu, karę umowną za przekroczenie limitów itp.

Następnie warto dokładnie przeanalizować warunki umowy w odniesieniu do swoich potrzeb i możliwości finansowych. W tym celu warto porównać różne oferty leasingowe dostępne na rynku.

KOSZTY DODATKOWE W UMOWIE LEAISNGU

Trzeba również uwzględnić koszty dodatkowe, takie jak ubezpieczenie, serwisowanie czy opłaty administracyjne.

Warto zwrócić uwagę na zapisy dotyczące zmiany warunków umowy w trakcie jej trwania. Należy sprawdzić, jakie są możliwości zmiany opłat czy długości leasingu.

Dokładnie przeanalizujmy zasady rozwiązania umowy i zwrotu przedmiotu leasingu. Warto sprawdzić, czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące stanu technicznego pojazdu czy innych przedmiotów.

Ostatecznie warto skonsultować się z prawnikiem lub doradcą finansowym, którzy pomogą nam w dokładnej analizie umowy i zweryfikowaniu kluczowych zapisów.

ZABEZPIECZENIA W UMOWIE LEASINGU

 Umowa leasingu może zawierać szereg zabezpieczeń. Oprócz własności przedmiotu, może to być weksel lub poręczenie. Zdarza się, że zabezpieczeniem umowy może być dodatkowy zastaw rejestrowy lub notarialne oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 

Wykonujemy audyt umowy leasingu. Zapraszamy!

 

Słowa kluczowe:

[analiza umowy leasingu, audyt umowy leasingusprawdzenie umowy leasingu, audyt umowy leasingu, Finserv, Leasing Polski, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, PEKAO Leasing, PKO Leasing, Impuls Leasing, VB Leasing ]

JAKIE SĄ WADY UMOWY LEASINGU?

Wady leasingu

Wysokie koszty - leasing jest zazwyczaj droższy niż tradycyjne finansowanie z powodu, prowizji, wyższego oprocentowania i ubezpieczenia.

Zobowiązanie długoterminowe - umowy leasingowe zazwyczaj obejmują okres od 2 do 5 lat, co oznacza długoterminowe zobowiązanie, z którym trudno się rozstać. 

Ograniczenia - w ramach umowy leasingowej istnieją ograniczenia dotyczące sposobu korzystania z przedmiotu leasingu. Może to obejmować ograniczenia dotyczące kilometrów lub limitów czasowych / wynajmu itp.

Naprawy - w przypadku leasingu (inaczej niż w wynajmie), leasingobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie i naprawę przedmiotu leasingu. 

Ograniczona elastyczność - podczas trwania umowy leasingowej, zmiana warunków umowy może być trudna lub niemożliwa.

Problemy z końcową wartością - w przypadku umowy leasingowej z opcją wykupu, przeszacowanie końcowej wartości może spowodować, że leasingobiorca zapłaci więcej za przedmiot niż wartość rynkowa. 

Brak własności przedmiotu - w ramach umowy leasingowej przedmiot leasingu pozostaje własnością leasingodawcy, co oznacza, że leasingobiorca nie posiada żadnych praw własności do przedmiotu

 

Słowa kluczowe:

[wady leasingu, audyt umowy leasingu, Finserv, Leasing Polski, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, PEKAO Leasing, PKO Leasing, Impuls Leasing, VB Leasing ]

JAK POZBYĆ SIĘ LEASINGU?

Cesja leasingu

Leasing to jeden z popularnych sposobów finansowania przedsiębiorstw i osób prywatnych. Polega na używaniu sprzętu lub samochodu na określony czas z opcją wykupu w zamian za regularne spłaty. Jednakże, w niektórych przypadkach, można chcieć pozbyć się leasingu. W niniejszym artykule przedstawiamy sposoby na zakończenie umowy leasingowej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z UMOWĄ LEASINGOWĄ

Pierwszym krokiem w celu pozbycia się leasingu jest zapoznanie się z umową leasingową. W umowie muszą zostać określone terminy i warunki zakończenia umowy. Należy również sprawdzić, jakie są koszty związane z zerwaniem umowy przed czasem.

NEGOCJUJ Z FIRMĄ LEASINGOWĄ

Firma leasingowa może  zgodzić się na wcześniejszy zakończenie umowy. Najlepiej działać przed skończeniem okresu umowy, aby mieć szansę na uzyskanie korzystniejszych warunków.

SPRZEDAJ PRZEDMIOT LEASINGU

Jeśli nie jest możliwe zakończenie umowy przed czasem lub koszty są zbyt wysokie, można spróbować sprzedać leasingowany przedmiot po wcześniejszym jego wykupieniu. Choć może to być trudne, warto spróbować, aby zminimalizować straty związane z tą sytuacją.

 

ZWRÓĆ PRZEDMIOT LEASINGU

W przypadku, gdy nie uda nam się przedłużyć umowy ani sprzedać przedmiotu leasingu, konieczne będzie jego zwrócenie firmie leasingowej. Zwróćmy uwagę, że zazwyczaj takie rozwiązanie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dlatego warto wcześniej poznać te zasady i wziąć pod uwagę potencjalne koszty związane z wcześniejszym zakończeniem umowy.

Podsumowując, pozbycie się leasingu może być trudną sytuacją dla wielu osób, jednak warto dokładnie przemyśleć, co jest najlepsze dla naszej sytuacji. Zawsze warto zacząć od negocjowania z firmą leasingową i od sprawdzenia umowy, aby potencjalna strata była jak najmniejsza. Poza tym, może okazać się, że przedłużenie umowy lub sprzedanie przedmiotu leasingu będzie korzystniejsze niż jego wcześniejsze zakończenie.

Prowadzimy negocjacje z firmami leasingowymi w zakresie zakończenia umowy leasingu wraz z prawidłowym rozliczeniem.

 

Słowa kluczowe:

[pozbycie sie leasingu, przeniesienie własności przedmiotu leasingu, zakończenie umowy leasingu, Finserv, Leasing Polski, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, PEKAO Leasing, PKO Leasing, Impuls Leasing, VB Leasing ]

Śmierć leasingobiorcy a umowa leasingu

17-08-2023 Wyświetleń:1629 Blog

ŚMIERĆ LEASINGOBIORCY A LEASING ŚMIERĆ LEASINGOBIORCY A UMOWA LEASINGU - JAKIE SĄ KONSEKWENCJE? Śmierć leasingobiorcy to trudny moment, zarówno dla jego rodziny, jak i dla firm, które zawarły zm(...)

Skrócenie umowy leasingu

16-08-2023 Wyświetleń:1255 Blog

SKRÓCENIE UMOWY LEASINGU SKRÓCENIE UMOWY LEASINGU – JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI? Umowa leasingu jest powszechnie stosowana jako forma finansowania zakupu różnego rodzaju przedmiotów, takich jak samochod(...)

Jakie są wady leasingu?

22-06-2023 Wyświetleń:1230 Blog

JAKIE SĄ WADY UMOWY LEASINGU? Wysokie koszty - leasing jest zazwyczaj droższy niż tradycyjne finansowanie z powodu, prowizji, wyższego oprocentowania i ubezpieczenia. Zobowiązanie długoterminowe -(...)

Analiza umowy leasingu

21-06-2023 Wyświetleń:1238 Blog

ANALIZA UMOWY LEASINGU JAK SPRAWDZIĆ UMOWĘ LEAISNGU?  W pierwszej kolejności należy dokładnie przeczytać całą umowę leasingową, aby zrozumieć, jakie są jej parametry i zasady. Należy zwrócić(...)

Jak pozbyć się leasingu?

30-05-2023 Wyświetleń:1355 Blog

JAK POZBYĆ SIĘ LEASINGU? Leasing to jeden z popularnych sposobów finansowania przedsiębiorstw i osób prywatnych. Polega na używaniu sprzętu lub samochodu na określony czas z opcją wykupu w zamian(...)

Cesja leasingu

22-04-2023 Wyświetleń:1717 Blog

CESJA LEASINGU Na czym polega cesja leasingu? Obraz autorstwa Freepik Cesja leasingu to proces, w którym zobowiązania z umowy leasingowej są przenoszone na inną osobę, tj. cesjonariusza. W takiej(...)

Umowa leasingu a wykreślenie firmy z CEIDG

23-03-2023 Wyświetleń:1906 Blog

UMOWA LEASINGU A WYKREŚLENIE FIRMY Z CEIDG LUB KRS Jakie są skutki wykreślenia firmy leasingobiorcy w przypadku zawarcia umowy leasingu?  Obraz autorstwa wavebreakmedia_micro na Freepik WYPO(...)

Koszty sądowe w leasingu

09-03-2023 Wyświetleń:240 Blog

KOSZTY SĄDOWE W SPORACH - LEASING Poniżej prezentujemy koszty, które ponoszą strony umów leasingowych w przypadku sporów sądowych. OPŁATY SĄDOWE W przypadku skierowania pozwu opłaty sądowe przeds(...)

Wykup w umowie leasingu - nie zawsze po wartości z…

11-02-2023 Wyświetleń:2124 Blog

WYKUP W UMOWIE LEASINGU - NIE ZAWSZE PO WARTOŚCI Z HARMONOGRAMU Jakie są zapisy w umowach leasingowych?  Obraz autorstwa pressfoto na Freepik WYKUP PRZEDMIOTU LEASINGU PO ZAKOŃCZENIU UMOWY L(...)

Negatywne aspekty zawarcia kilku umów leasingu w j…

23-11-2022 Wyświetleń:2617 Blog

NEGATYWNE ASPEKTY ZAWARCIA KILKU UMÓW LEASINGU W JEDNEJ FIRMIE LEASINGOWEJ Jakie są korzyści a jakie ryzyka zawarcia kilku umów leasingu w jednej firmie leasingowej?  KORZYŚCI DLA KORZYSTAJĄC(...)

Rozwiązanie umowy leasingu

22-11-2022 Wyświetleń:2689 Blog

ROZWIĄZANIE UMOWY LEASINGU Czy korzystający może zrezygnować z leasingu przed zakończeniem umowy? Tak, jednak takie rozwiązanie naraża leasingobiorcę na poniesienie wielu negatywnych konsekwencji. &n(...)

Rozliczenie umowy leasingu po kradzieży

18-11-2022 Wyświetleń:345 Blog

ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU PO KRADZIEŻY powinno nastąpić zgodnie z kodeksem oraz zasadami matematyki finansowej. W przypadku kradzieży przedmiotu leasingu w pierwszej kolejności korzystający powin(...)

Wynajem przedmiotu leasingu

21-05-2022 Wyświetleń:3860 Blog

Wynajem przedmiotu leasingu Wynajem przedmiotu leaisngu wymaga zgody finansującego, pod rygorem wypowiedzenia umowy leaisngu Nasi klienci często pytają, czy możliwe jest wynajmowanie przedmiotu le(...)

Naruszenie dóbr osobistych

07-07-2021 Wyświetleń:5464 Blog

Naruszenie dóbr osobistych Dobra osobiste są pod szczególną ochroną prawną.  W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu lub umowy kredytu / pożyczki najczęściej prowadzona jest agresywna windyk(...)

Nieważne wypowiedzenie kilku umów leasingu

03-04-2021 Wyświetleń:6104 Blog

Nieważne wypowiedzenie kilku umów leasingu Wypowiedzenie kilku umów leasingu przy zaległości z jednej umowy jest sprzeczne z art. 70913 kodeksu cywilnego.  W naszej codziennej praktyce bardzo(...)

Windykacja a stres

22-02-2021 Wyświetleń:6030 Blog

  STRES PODCZAS WINDYKACJI I EGZEKUCJI Prowadzimy działania antywindykacyjne oraz antyegzekucyjne do roszczeń z umów leasingu, umów pożyczek oraz umów kredytowych.    DZIAŁANIA AN(...)

Pozew o nakazanie wydania przedmiotu w leasingu

16-01-2021 Wyświetleń:6359 Blog

  POZEW O NAKAZANIE WYDANIA PRZEDMIOTU LEASINGU.   Po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy leasingu, finansujący żąda wydania przedmiotu leasingu. Czy takie działania są zgodne z prawem? (...)

Wznowienie umowy leasingu

23-11-2020 Wyświetleń:11228 Blog

Wznowienie umowy leasingu / cofnięcie wypowiedzenia umowy leasingu może odbyć sie na podstawie norm prawnych kodeksu cywilnego i wypracowanej ugody.   Otrzymałeś wypowiedzenie umowy(...)

Nowe zasady egzekucji komorniczej w 2019 r.

04-02-2019 Wyświetleń:11493 Blog

Nowe zasady egzekucji komorniczej w 2019 r. W dniu 22 marca 2018 r. została wydana nowa Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Poniżej zostaną omówione najważniejs(...)

Antywindykacja

16-01-2019 Wyświetleń:4260 Blog

Antywindykacja w umowach leasingowych Prowadzimy działania antywindykacyjne oraz antyegzekucyjne do roszczeń z umów leasingu, umów pożyczek oraz umów kredytowych.    Działania antywindy(...)

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu? Umowa leasingu została źle rozliczona? Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem ...

Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty

Otrzymałeś nakaz zapłaty? Przygotujemy profesjonalne zarzuty lub sprzeciw. Wstrzymaj klauzulę wykonalności i nie dopuść do egzekucji komorniczej.

Pomoc prawna w leasingu

Pomoc prawna w leaisngu

Pomoc prawna w leasingu. Masz problem z leasingiem? Przekaż naszemu zespołowi swoją sprawę i wygraj!

Początek strony