FAQ LEASING

 

wyrok leasing

CZY MOŻNA WZNOWIĆ UMOWĘ LEASINGU?

Tak, umowę leasingu można wznowić. Reguła wznowienia umowy leasingu nie wynika jednak wprost z Kodeksu Cywilnego. Kwestia ta może być uregulowana w zapisach umowy. Wznowienie umowy leasingu / cofnięcie wypowiedzenia umowy leasingu może odbyć się najczęściej na podstawie  wypracowanej ugody. Wypowiedzenie umowy leasingu przybiera postać kierowanego przez finansującego do korzystającego oświadczenia na piśmie. W związku z tym, wypowiedzenie następuje z dniem, w którym korzystający otrzymał je i mógł zapoznać się z jego treścią niezależnie od tego, czy rzeczywiście się z nią zapoznał (art. 61 k.c.). W przypadku każdej przesłanki wypowiedzenia umowy leasingu ustawodawca dopuszcza jednak uzgodnienie przez strony terminu wypowiedzenia.

CZY MOGĘ ROZWIĄZAĆ UMOWĘ LEASINGU?

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, korzystającemu nie przysługuje prawo wypowiedzenia lub rozwiązania umowy leasingu. Leasingobiorca może jednak wystąpić z wnioskiem do firmy leasingowej. Prawo wypowiadania i rozwiązywania umowy leasingowej przysługuje finansującemu. Poniżej prezentujemy najczęstsze przesłanki wskazane w Kodeksie Cywilnym. 

Art. 70911 Jeżeli mimo upomnienia na piśmie przez finansującego korzystający narusza obowiązki określone w art. 7097 § l lub w art. 7099 albo nie usunie zmian w rzeczy dokonanych z naruszeniem art. 70910, finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia.

W razie naruszenia obowiązku określonego w § l finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. 

Art. 70913

§ l. Korzystający obowiązany jest płacić raty w terminach umówionych.

§ 2. Jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne.

CZY MOGĘ WYNAJĄĆ PRZEDMIOT LEASINGU?

Zgodnie z art. 70912 kodeksu cywilnego:

§ l. Bez zgody finansującego korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej.

§ 2. W razie naruszenia obowiązku określonego w § l finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, iż oddanie rzeczy leasingowanej do używania osobie trzeciej / wynajem / użyczenie - może się odbyć wyłącznie za pisemną zgodą finansującego.

 

KREDYT CZY LEASING?

Główne różnice pomiędzy leasingiem a kredytem wynikają z prawa własności przedmiotu, który jest użytkowany. Auto w leasingu nie jest naszą własnością, ale jako posiadacze mamy dość szerokie prawo do jego użytkowania. W zamian za to jesteśmy zobowiązani uiszczać opłatę w postaci rat leasingowych. Właścicielem przedmiotu pozostaje przez cały okres finansowania firma leasingowa. Kredyt z kolei najczęściej pokrywa od razu 100 proc. ceny przedmiotu, a sfinansowany nim przedmiot staje się własnością nabywcy z takim ograniczeniem, że może być objęty zabezpieczeniem na rzecz banku, np. przewłaszczeniem lub zastawem rejestrowym. Koszty leasingu czy kredytu są zróżnicowane i zależne od konkretnych warunków umowy. Nie da się zatem ich porównać bez bliższej analizy danej oferty. Generalnie, obie formuły w kontekście kosztu mogą okazać się nominalnie zbliżone, co nie znaczy, że w sytuacji danego klienta jeden lub drugi produkt będzie bardziej dla niego opłacalny. 

Wady leasingu: brak własności przedmiotu podczas trwania umowy, brak lub ograniczona możliwość szybszej spłaty lub wykupu przedmiotu, ograniczone możliwości ubezpieczenia przedmiotu, Korzystający nie może bez zgody finansującego dokonać w nim żadnych zmian, samodzielnie go ubezpieczyć, czy nawet udostępniać osobom trzecim. Co najważniejsze, w przypadku zalegania ze spłatą, choćby jednej raty leasingowej, firma może rozwiązać z nami umowę i bez większych trudności odebrać nam przedmiot leasingu.

Zalety leasingu: uproszczona i szybka procedura podpisania umowy, zobowiązanie nie jest notowane w BIK

Wady kredytu: zobowiązanie jest notowane m.in. w BIK , co ma wpływ na naszą zdolność kredytową.

Zalety kredytu: pełne władztwo nad przedmiotem, możliwość ubezpieczenia wg własnych potrzeb, możliwość wcześniejszej spłaty, możliwość sprzedaży przedmiotu

KTO UBEZPIECZA  AUTO W LEASINGU?

Za ubezpieczenie auta / przedmiotu w leasingu zawsze płaci użytkownik / korzystający, niezależnie od tego, kto ubezpieczył przedmiot. Jeśli zrobił to leasingodawca, to wystawia on fakturę dotyczącą kosztów na leasingobiorcę. Przedmiot może być ubezpieczony przez korzystającego po uzyskaniu dodatkowej zgody firmy leasingowej. Regułą jest, iż leasingodawca ubezpiecza przedmiot i obciąża kosztami ubezpieczenia korzystającego / leasingobiorcę. 

JAK POZYĆ SIĘ LEASINGU? 

Umowa leasingu zawarta jest na czas określony. Nie zawsze jednak sytuacja przedsiębiorcy pozwala na kontynuowanie umowy. Czasami jest to wręcz niemożliwe z uwagi na utratę płynności finansowej, zakończone kontrakty lub zdarzenia losowe. Pozbycie się umowy leasingu przez leasingobiorcę jest możliwe na podstawie wypracowanego z firmą leasingową porozumienia (zasada rozliczenia najczęściej oparta jest na art. 70915 K.C.) lub na podstawie cesji umowy leasingu. Istnieją również inne sposoby prawne opisane na naszej stronie. W naszej praktyce często prowadzimy czynności prawne zmierzające do ugodowego zakończenia umowy leasingu przed czasem. Zapraszamy!

CZY W LEASINGU TRZEBA MIEĆ AC?

Firmy leasingowe najczęściej wymagają też od leasingobiorców zawarcia ubezpieczeń: Autocasco - AC , Assistance. oraz NNW następstw nieszczęśliwych wypadków. Wyjątkiem mogą być umowy leasingowe na przedmioty o małej wartości, np. komputer, telefon, drukarka itd. . W przypadku pojazdów obowiązkowym ubezpieczeniem oprócz AC jest OC pojazdu w leasingu. Warto pamiętać, iż polisa AC może radykalnie zwiększyć koszty używania przedmiotu leasingu np. pojazdu. Stanowi bowiem dodatkowy koszt oprócz rat leasingowych. Niektóre firmy leasingowe oferują ubezpieczenie w racie. 

CZYM RÓŻNI SIĘ LEASING OD WYNAJMU DŁUGOTERMINOWEGO?

 Główna różnice wynajmu i leasingu:

 Parametr Leasing   Wynajem 
Ubezpieczenie w racie   OPCJA TAK 
Serwis w racie  NIE  TAK 
Dodatkowe opony zima / lato w racie   NIE TAK 
Wykup na końcu umowy   TAK (po wartości z harmonogramu)  OPCJA (po wartości rynkowej)
Wysokość raty miesięcznej   Zazwyczaj wyższa niż w wynajmie Zazwyczaj niższa niż w leasingu 

 W poszczególnych korporacjach finansowych parametry mogą się różnić. Stosuje się również leasing z serwisem lub rozwiązania hybrydowe (cechy leasingu i wynajmu w umowach).

JAK ROZLICZYĆ LEASING PO KRADZIEŻY AUTA?

W przypadku utraty przedmiotu leasingu umowa leasingu zostaje rozwiązana. Leasingobiorca zobowiązany będzie do zapłaty wszystkich przyszłych rat leasingowych, pomniejszonych o środki uzyskane przez finansującego z likwidacji szkody (odszkodowanie wypłacone z polisy lub/i sprzedaż pozostałego po szkodzie przedmiotu). 

Zgodnie z art. 7095 Kodeksu Cywilnego:
§ 1. Jeżeli po wydaniu korzystającemu rzecz została utracona z powodu okoliczności, za które finansujący nie ponosi odpowiedzialności, umowa leasingu wygasa.

§ 2. Korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić finansującego o utracie rzeczy.

§ 3. Jeżeli umowa leasingu wygasła z przyczyn określonych w § 1, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy, a także naprawienia szkody.
W uproszeniu, jeśli w dniu kradzieży pojazd był warty 100 tys. zł a do zapłaty pozstawały raty w wysokości 30 tys. zł, to firma leasingowa powinna zwrócić korzystającemu kwotę 70 tys. zł. Umowa leasingu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu (art. 70915 kc., Art. 7095 kc) powinna rozliczyć się zgodnie z kodeksem cywilnym w oparciu o nomy artykułu 70915 kc., Art. 7095 kc.,  tj. w granicach odpowiedzialności odszkodowawczej korzystającego wobec finansującego [arg. z art. 361 § 2 kc] oraz w granicach zawartej pomiędzy stronami umowy leasingu  i wykreowanego tą umową stosunku leasingu  [arg. z art.  405 kc. a contrario], co znajduje uzasadnienie w doktrynie oraz orzecznictwie.

Kontakt ws. pomocy prawnej w leasingu