Blog

JAK POZBYĆ SIĘ LEASINGU?

Cesja leasingu

Leasing to jeden z popularnych sposobów finansowania przedsiębiorstw i osób prywatnych. Polega na używaniu sprzętu lub samochodu na określony czas z opcją wykupu w zamian za regularne spłaty. Jednakże, w niektórych przypadkach, można chcieć pozbyć się leasingu. W niniejszym artykule przedstawiamy sposoby na zakończenie umowy leasingowej.

ZAPOZNAJ SIĘ Z UMOWĄ LEASINGOWĄ

Pierwszym krokiem w celu pozbycia się leasingu jest zapoznanie się z umową leasingową. W umowie muszą zostać określone terminy i warunki zakończenia umowy. Należy również sprawdzić, jakie są koszty związane z zerwaniem umowy przed czasem.

NEGOCJUJ Z FIRMĄ LEASINGOWĄ

Firma leasingowa może  zgodzić się na wcześniejszy zakończenie umowy. Najlepiej działać przed skończeniem okresu umowy, aby mieć szansę na uzyskanie korzystniejszych warunków.

SPRZEDAJ PRZEDMIOT LEASINGU

Jeśli nie jest możliwe zakończenie umowy przed czasem lub koszty są zbyt wysokie, można spróbować sprzedać leasingowany przedmiot po wcześniejszym jego wykupieniu. Choć może to być trudne, warto spróbować, aby zminimalizować straty związane z tą sytuacją.

 

ZWRÓĆ PRZEDMIOT LEASINGU

W przypadku, gdy nie uda nam się przedłużyć umowy ani sprzedać przedmiotu leasingu, konieczne będzie jego zwrócenie firmie leasingowej. Zwróćmy uwagę, że zazwyczaj takie rozwiązanie wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dlatego warto wcześniej poznać te zasady i wziąć pod uwagę potencjalne koszty związane z wcześniejszym zakończeniem umowy.

Podsumowując, pozbycie się leasingu może być trudną sytuacją dla wielu osób, jednak warto dokładnie przemyśleć, co jest najlepsze dla naszej sytuacji. Zawsze warto zacząć od negocjowania z firmą leasingową i od sprawdzenia umowy, aby potencjalna strata była jak najmniejsza. Poza tym, może okazać się, że przedłużenie umowy lub sprzedanie przedmiotu leasingu będzie korzystniejsze niż jego wcześniejsze zakończenie.

Prowadzimy negocjacje z firmami leaisngowymi w zakresie zakonczenia umowy leasingu wraz z prawidłowym rozliczeniem.

 

Słowa kluczowe:

[pozbycie sie leasingu, przeniesienie własności przedmiotu leasingu, zakończenie umowy leasingu, Finserv, Leasing Polski, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, PEKAO Leasing, PKO Leasing, Impuls Leasing, VB Leasing ]

CESJA LEASINGU

Na czym polega cesja leasingu?

Cesja leasingu

Obraz autorstwa Freepik

Cesja leasingu to proces, w którym zobowiązania z umowy leasingowej są przenoszone na inną osobę, tj. cesjonariusza. W takiej sytuacji cesjonariusz staje się korzystającym (leasingobiorcą) przedmiotu leasingu i przejmuje na siebie wszystkie zobowiązania wynikające z umowy, w tym płatności leasingowe.

Jedną z największych zalet cesji leasingu jest możliwość zmiany warunków umowy bez konieczności jej rozwiązywania. W ten sposób przedsiębiorcy mogą dostosowywać swoje potrzeby do aktualnych warunków rynkowych i zmieniających się potrzeb biznesowych. W przypadku zmiany potrzeb firmy, umowa leasingowa może być przeniesiona na inną osobę, która będzie w stanie spełnić wymagania wynikające z umowy.

Cesja leasingu może być również korzystna z finansowego punktu widzenia. Niektóre firmy wykorzystują cesję leasingu jako narzędzie pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania. Przedsiębiorcy mogą otrzymać środki na inwestycje poprzez przeniesienie umowy leasingowej na inwestora, który w zamian zapłaci za wynajem przedmiotu leasingowego.

Warto jednak pamiętać, że cesja leasingu wiąże się z pewnymi kosztami. Przejęcie umowy leasingowej wymaga przeprowadzenia procedury negocjacyjnej z firmą leasingową, co może wiązać się z kosztami prawnymi i administracyjnymi.

Podsumowując, cesja leasingu to proces, który może wpłynąć pozytywnie na funkcjonowanie firm. Dzięki tej praktyce przedsiębiorcy zyskują większą elastyczność i mobilność, co pozwala im dostosowywać swoje potrzeby do wymagań rynku. Jednak przed podjęciem decyzji o cesji należy dokładnie przemyśleć koszty i korzyści związane z przeniesieniem umowy leasingowej na inną osobę.   

Na życzenie naszych klientów dokonujemy analizy umów oraz służymy pomocą prawną. 

 

Słowa kluczowe:

[cesja leasingu, przeniesienie własności przedmiotu leasingu, zakończenie umowy leasingu, Finserv, Leasing Polski, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, PEKAO Leasing, PKO Leasing, Impuls Leasing, VB Leasing ]

KOSZTY SĄDOWE W SPORACH - LEASING

Poniżej prezentujemy koszty, które ponoszą strony umów leasingowych w przypadku sporów sądowych.

koszty sądowe w sporach sądowych w leasingu

OPŁATY SĄDOWE

W przypadku skierowania pozwu opłaty sądowe przedstawiają się następująco w zależności od WPS czyli Wartości Przedmiotu Sporu:

1. Do 500 zł

30 zł

2. Ponad 500 zł do 1 500 zł

100 zł

3. Ponad 1 500 zł do 4 000 zł

200 zł

4. Ponad 4 000 zł do 7 500 zł

400 zł

5. Ponad 7 500 zł do 10 000 zł

500 zł

6. Ponad 10 000 zł do 15 000 zł

750 zł

7. Ponad 15 000 zł do 20 000 zł

1 000 zł

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartosci przedmiotu zaskarzenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pism opłatę stosunkową wynoszacą 5% tej wartosci, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO W SPORACH Z LEASINGIEM

Ile zapłacę prawnikowi za prowadzenie sprawy w zależności od Wartości Przedmiotu Sporu? 

Koszty zastępstwa procesowego to wynagrodzenie, jakie płacimy  prawnikowi (adwokat / radca prawny) za prowadzenie sprawy przed sądem. Koszty zastępstwa procesowego wynikają z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie lub radcy prawnego.

 • do 500 zł – 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

CZY MOGĘ ZWOLNIĆ SIĘ Z KOSZTÓW SĄDOWYCH?

 • Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów. Częściowe zwolnienie od tych kosztów może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie; roszczenia te lub ich części sąd oznacza w postanowieniu o przyznaniu częściowego zwolnienia od kosztów sądowych. Strona częściowo zwolniona od kosztów sądowych obowiązana jest uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w takiej wysokości, jaka nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sąd. Przepis art. 100 ust. 1 stosuje się odpowiednio (art. 101 ust. 1- 3  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)
 • Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 102  ust. 1  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)
 • Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru (art. 102  ust. 2  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)


Słowa kluczowe: koszty sądowe w sporach z leasingiem, cennik - radca prawny / adwokat, opłaty sądowe - leasing

W przypadku wystąpienia problemów w obsłudze umowy leasingowej / kredytowej zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami.

Artykuł przygotowany przez serwis: www.strefaleasingu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wysokość opłat sądowych - strona sądu

UMOWA LEASINGU A WYKREŚLENIE FIRMY Z CEIDG LUB KRS

Jakie są skutki wykreślenia firmy leasingobiorcy w przypadku zawarcia umowy leasingu? 

Wykup w leasingu

Obraz autorstwa wavebreakmedia_micro na Freepik

WYPOWIEDZENIE UMOWY LEASINGU W PRZYPADKU ZAMKNIĘCIA DZIAŁALNOŚCI

Najczęściej, jeśli leasingobiorca złożył wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów gospodarczych (lub innego właściwego rejestru) lub w stosunku do leasingobiorcy wszczęte zostało postępowanie zmierzające do likwidacji lub rozwiązania lub wyznaczony został zarządca majątku lub kurator albo leasingobiorca przystąpi do sprzedaży swojego przedsiębiorstwa lub majątku bądź jego istotnej części, lub jeśli zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej - umowa leasingu może zostać wypowiedziana przez leasingodawcę.

CO MOGĘ ZROBIĆ ABY NIE STRACIĆ PRZEDMIOTU LEASINGU?

W przypadkach gdy firma leasingowa wypowie umowę leasingu w związku z zamknięciem firmy leasingobiorcy, prowadzimy negocjacje w zakresie przekształcenia umowy leasingu operacyjnego na leasing konsumencki lub spłatę zobowiązania w ratach / wykup przedmiotu.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO ZAMKNIĘCIA FIRMY NIE TRACĄC PRZEDMIOTU LEASINGU?

 • przed zamknięciem firmy można wykupić przedmiot leasingu i zakończyć umowę przed czasem 
 • zawiesić działalność gospodarczą 
 • przekształcić umowę leasingu operacyjnego na leasing konsumencki
 • podpisać umowę cesji

ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU PO WYPOWIEDZENIU

Umowa leasingu po wygaśnięciu / wypowiedzeniu lub rozwiązaniu powinna rozliczyć się zgodnie z kodeksem cywilnym w oparciu o zasady wskazane w artykule 70915 kc., Art. 7095 kc., tj. w granicach odpowiedzialności odszkodowawczej korzystającego wobec finansującego [arg. z art. 361 § 2 kc] oraz w granicach zawartej pomiędzy stronami umowy leasingu i wykreowanego tą umową stosunku leasingu [arg. z art. 405 kc. a contrario], co znajduje uzasadnienie w doktrynie oraz orzecznictwie.

Reasumując, w razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści (wartość zwróconego przedmiotu  i dyskonto odsetkowe), jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu. W przypadku nadwyżki, środki powinny być zwrócone leasingobiorcy. W przypadku per salda ujemnego na umowie leasingu, powstaje zobowiązanie leasingobiorcy w stosunku do leasingodawcy. 

Na życzenie naszych klientów dokonujemy analizy umów oraz służymy pomocą prawną. 

 

Słowa kluczowe:

[wypowiedzenie umowy leasingu, wykup przedmiotu leasingu, wykreślenie firmy a leasing, przeniesienie własności przedmiotu leasingu, zakończenie umowy leasingu, Finserv, Leasing Polski, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, PEKAO Leasing, PKO Leasing, Impuls Leasing, VB Leasing ]

WYKUP W UMOWIE LEASINGU - NIE ZAWSZE PO WARTOŚCI Z HARMONOGRAMU

Jakie są zapisy w umowach leasingowych? 

Wykup w leasingu

Obraz autorstwa pressfoto na Freepik

WYKUP PRZEDMIOTU LEASINGU PO ZAKOŃCZENIU UMOWY LEASINGU

 

 • najczęściej korzystający może wykupić przedmiot leasingu po zakończeniu umowy leasingu za wartość resztową (wartość końcową) wskazaną w umowie leasingu

 • korzystający powinien powiadomić finansującego 1-2 miesięcy przed zakończeniem umowy o realizacji wykupu

 • zgodnie z art. 70916 K.C.: "Jeżeli finansujący zobowiązał się, bez dodatkowego świadczenia, przenieść na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od upływu tego czasu, chyba że strony uzgodniły inny termin."

JAKIE RYZYKA CZYHAJĄ NA KORZYSTAJACEGO?

W naszej praktyce spotkaliśmy nieuczciwe zapisy w umowach leasingowych polegające na przedstawieniu klientowi harmonogramu z podziałem na opłatę wstępną, raty i wykup, jednak w treści umowy leasingowej została zawarta klauzula, iż wykup przedmiotu leasingu może nastąpić po wartości rynkowej, nie mniejszej jak wartość resztowa określona w harmonogramie. Czyli klient, który zawarł taką umowę leasingu, nie może nabyć np. auta za wartość wynikającą z harmonogramu. Przykładowo, jeśli w dniu zawarcia umowy leasingu pojazd był warty 100 tys. zł a wartość resztową ustalono w harmonogramie na 10% wartości początkowej, to klient spodziewa się, że będzie mógł wykupić przedmiot za 10 tys. zł. Jednak firma leasingowa wykorzystując nieuczciwy zapis umowy, godzi się na przeniesienie własności za kwotę rynkową, czyli np. 50 tys. zł. Oczywiste jest, że taka praktyka firm leasingowych prowadzi do całkowitego zaburzenia struktury finansowej a zapisy w harmonogramie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. I tak, klient mógł spodziewać się kosztów leasingu wg harmonogramu np. na poziomie 107% i na tej podstawie wybrał ofertę firmy leasingowej, jednak na zakończenie umowy leasingu koszty w przedstawionym przykładzie mogą wynieść 157%. 

Na życzenie naszych klientów dokonujemy analizy umów oraz służymy pomocą prawną. 

 

Słowa kluczowe:

[wypowiedzenie umowy leasingu, wykup przedmiotu leasingu, przeniesienie własności przedmiotu leasingu, zakończenie umowy leasingu, Finserv, Leasing Polski, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, PEKAO Leasing, PKO Leasing, Impuls Leasing ]

Jak pozbyć się leasingu?

30-05-2023 Wyświetleń:119 Blog

JAK POZBYĆ SIĘ LEASINGU? Leasing to jeden z popularnych sposobów finansowania przedsiębiorstw i osób prywatnych. Polega na używaniu sprzętu lub samochodu na określony czas z opcją wykupu(...)

Cesja leasingu

22-04-2023 Wyświetleń:394 Blog

CESJA LEASINGU Na czym polega cesja leasingu? Obraz autorstwa Freepik Cesja leasingu to proces, w którym zobowiązania z umowy leasingowej są przenoszone na inną osobę, tj. cesjonariusza. W t(...)

Umowa leasingu a wykreślenie firmy z CEIDG

23-03-2023 Wyświetleń:632 Blog

UMOWA LEASINGU A WYKREŚLENIE FIRMY Z CEIDG LUB KRS Jakie są skutki wykreślenia firmy leasingobiorcy w przypadku zawarcia umowy leasingu?  Obraz autorstwa wavebreakmedia_micro na Freepik W(...)

Koszty sądowe w leasingu

09-03-2023 Wyświetleń:103 Blog

KOSZTY SĄDOWE W SPORACH - LEASING Poniżej prezentujemy koszty, które ponoszą strony umów leasingowych w przypadku sporów sądowych. OPŁATY SĄDOWE W przypadku skierowania pozwu opłaty są(...)

Wykup w umowie leasingu - nie zawsze po wartości …

11-02-2023 Wyświetleń:852 Blog

WYKUP W UMOWIE LEASINGU - NIE ZAWSZE PO WARTOŚCI Z HARMONOGRAMU Jakie są zapisy w umowach leasingowych?  Obraz autorstwa pressfoto na Freepik WYKUP PRZEDMIOTU LEASINGU PO ZAKOŃCZENIU UMOW(...)

Negatywne aspekty zawarcia kilku umów leasingu w …

23-11-2022 Wyświetleń:1394 Blog

NEGATYWNE ASPEKTY ZAWARCIA KILKU UMÓW LEASINGU W JEDNEJ FIRMIE LEASINGOWEJ Jakie są korzyści a jakie ryzyka zawarcia kilku umów leasingu w jednej firmie leasingowej?  KORZYŚCI DLA KORZYS(...)

Rozwiązanie umowy leasingu

22-11-2022 Wyświetleń:1430 Blog

ROZWIĄZANIE UMOWY LEASINGU Czy korzystający może zrezygnować z leasingu przed zakończeniem umowy? Tak, jednak takie rozwiązanie naraża leasingobiorcę na poniesienie wielu negatywnych konsekwe(...)

Rozliczenie umowy leasingu po kradzieży

18-11-2022 Wyświetleń:185 Blog

ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU PO KRADZIEŻY powinno nastąpić zgodnie z kodeksem oraz zasadami matematyki finansowej. W przypadku kradzieży przedmiotu leasingu w pierwszej kolejności korzystający(...)

Wynajem przedmiotu leasingu

21-05-2022 Wyświetleń:2560 Blog

Wynajem przedmiotu leasingu Wynajem przedmiotu leaisngu wymaga zgody finansującego, pod rygorem wypowiedzenia umowy leaisngu Nasi klienci często pytają, czy możliwe jest wynajmowanie przedmiot(...)

Naruszenie dóbr osobistych

07-07-2021 Wyświetleń:4248 Blog

Naruszenie dóbr osobistych Dobra osobiste są pod szczególną ochroną prawną.  W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu lub umowy kredytu / pożyczki najczęściej prowadzona jest agresyw(...)

Nieważne wypowiedzenie kilku umów leasingu

03-04-2021 Wyświetleń:4870 Blog

Nieważne wypowiedzenie kilku umów leasingu Wypowiedzenie kilku umów leasingu przy zaległości z jednej umowy jest sprzeczne z art. 70913 kodeksu cywilnego.  W naszej codziennej praktyce b(...)

Windykacja a stres

22-02-2021 Wyświetleń:4802 Blog

  STRES PODCZAS WINDYKACJI I EGZEKUCJI Prowadzimy działania antywindykacyjne oraz antyegzekucyjne do roszczeń z umów leasingu, umów pożyczek oraz umów kredytowych.    DZIAŁ(...)

Pozew o nakazanie wydania przedmiotu w leasingu

16-01-2021 Wyświetleń:5056 Blog

  POZEW O NAKAZANIE WYDANIA PRZEDMIOTU LEASINGU.   Po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy leasingu, finansujący żąda wydania przedmiotu leasingu. Czy takie działania są zgodne z pra(...)

Wznowienie umowy leasingu

23-11-2020 Wyświetleń:8536 Blog

Wznowienie umowy leasingu / cofnięcie wypowiedzenia umowy leasingu może odbyć sie na podstawie norm prawnych kodeksu cywilnego i wypracowanej ugody.   Otrzymałeś wypowiedzenie (...)

Nowe zasady egzekucji komorniczej w 2019 r.

04-02-2019 Wyświetleń:10327 Blog

Nowe zasady egzekucji komorniczej w 2019 r. W dniu 22 marca 2018 r. została wydana nowa Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Poniżej zostaną omówione najw(...)

Antywindykacja

16-01-2019 Wyświetleń:3949 Blog

Antywindykacja w umowach leasingowych Prowadzimy działania antywindykacyjne oraz antyegzekucyjne do roszczeń z umów leasingu, umów pożyczek oraz umów kredytowych.    Działania an(...)

Przywłaszczenie przedmiotu leasingu i wyrok karny

20-11-2018 Wyświetleń:11803 Blog

Przywłaszczenie przedmiotu leasingu i wyrok karny Przestępstwo przywłaszczenia jest przestępstwem umyślnym, kierunkowym – to znaczy, że można je popełnić jedynie w zamiarze bezpośrednim. (...)

Kara umowna w umowach leasingowych

14-07-2018 Wyświetleń:14664 Blog

Kara umowna w umowach leasingowych Kara umowna to suma pieniędzy, przewidziana na pokrycie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna może być zastrzeżona tyl(...)

Odstąpienie od umowy leasingu przez korzystające…

03-03-2018 Wyświetleń:21157 Blog

Odstąpienie od umowy leasingu przez korzystającego Umowa leasingu zabezpiecza przede wszystkim interes leasingodawcy i co do zasady korzystający (leasingobiorca) nie może rozwiązać umowy. Takie(...)

Leasing czy kredyt? Jakie finansowanie wybrać dla…

07-09-2017 Wyświetleń:21016 Blog

Leasing czy kredyt? Jakie finansowanie wybrać dla firmy. Czy to w leasingu, czy kredycie, wykorzystując różne instrumenty, przedsiębiorca odliczy koszty od podstawy opodatkowania - rozmowa z Art(...)

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu? Umowa leasingu została źle rozliczona? Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem ...

Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty

Otrzymałeś nakaz zapłaty? Przygotujemy profesjonalne zarzuty lub sprzeciw. Wstrzymaj klauzulę wykonalności i nie dopuść do egzekucji komorniczej.

Pomoc prawna w leasingu

Pomoc prawna w leaisngu

Pomoc prawna w leasingu. Masz problem z leasingiem? Przekaż naszemu zespołowi swoją sprawę i wygraj!

Początek strony