Pomoc prawna w leasingu. Wypowiedzenie umowy leasingu? Windykacja? Nakaz zapłaty? Źle rozliczona umowa leasingu? Udzielimy ochrony i pomocy prawnej. Wyspecjalizowani w leasingu prawnicy. Zapraszamy!

Kara umowna w umowach leasingowych

Kara umowna to suma pieniędzy, przewidziana na pokrycie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna może być zastrzeżona tylko i wyłącznie na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań niepieniężnych. Odmienne postanowienia umowne są nieważne.

Kara umowna w umowie leasingu

 

Zasady ogólne - kara umowna

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym:
Art. 483. § 1. Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). § 2. Dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić się z zobowiązania przez zapłatę kary umownej.
Art. 484. § 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody. Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary nie jest dopuszczalne, chyba że strony inaczej postanowiły. § 2. Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.
Art. 485. Jeżeli przepis szczególny stanowi, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego dłużnik, nawet bez umownego zastrzeżenia, obowiązany jest zapłacić wierzycielowi określoną sumę, stosuje się odpowiednio przepisy o karze umownej.


Kary umownej nie można natomiast stosować przy zobowiązaniach pieniężnych. Świadczenia pieniężne to takie, których wartość wyrażona jest w pieniądzu. Najczęściej występujące w obrocie gospodarczym zobowiązania pieniężne to umowa sprzedaży, umowa pożyczki, umowa najmu, umowa o dzieło, umowa leasingu. Przykładowo, za brak zapłaty w terminie nie można żądać kary umownej. Wierzyciel może żądać wyłącznie odsetek oraz kosztów windykacji, w tym ryczałtu (zryczałtowana opłata za koszty odzyskania należności to 40 euro rekompensaty - według ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która obowiązuje od 28 kwietnia 2013 r.).
Jeśli dłużnik zwleka z zapłatą świadczenia pieniężnego wtedy wierzycielowi należą się odsetki za opóźnienie. Odsetki należą się nawet wtedy gdy wierzyciel nie poniósł szkody a opóźnienie nastąpiło z przyczyn, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. Natomiast gdy dłużnik ponosi odpowiedzialność za opóźnienie wtedy oprócz odsetek musi zapłacić odszkodowanie.
Jak już wspomniano, kara umowna może dotyczyć wyłącznie zobowiązań niepieniężnych, co potwierdza jednoznaczne stanowisko Sądu Najwyższego. Jako wzorcowy można przywołać wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 sierpnia 2005 r., V CK 90/05, zgodnie z którym zastrzeganie kary umownej w zakresie zobowiązań pieniężnych jest niedopuszczalne, pozostaje, bowiem w wyraźnej sprzeczności z art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, zatem tego rodzaju postanowienie umowne jest z mocy art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego bezwzględnie nieważne. Jak bowiem wynika z art. 483 § 1 Kodeksu cywilnego, kara umowna może być zastrzeżona na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego, a takiego charakteru nie ma zobowiązanie którego przedmiotem jest zapłata. Natomiast przepis art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego wyraźnie określa, że czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

 

Miarkowanie kary umownej


Zgodnie z art. 484. § 2. KC: „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.”
Co ważne, sąd nie ma obowiązku miarkować kary. W każdym przypadku bada się przesłanki w zakresie działania dłużnika, zaniedbań, niedochowania staranności i wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody oraz wysokości spłaty zobowiązania przez dłużnika (np. dłużnik wykonał umowę w 90%). Najczęściej kara umowna – jeśli jest miarkowana – nie jest mniejsza od wysokości szkody, co wynika z jej funkcji kompensacyjnej.

 

Kara umowna w umowie leasingu


Najczęściej kary umowne w umowach leasingowych zastrzegane są w następujących okolicznościach:
- bezumowne korzystanie z przedmiotu leasingu (korzystanie z przedmiotu leasingu przez korzystającego po rozwiązaniu / wypowiedzeniu umowy leasingu przez finansującego);
- opłata za rozwiązanie umowy leasingu
- opłata za wznowienie umowy leasingu


Finansujący / leasingodawca nie może zastrzec kary umownej na okoliczność nieterminowej płatności lub opóźnienia w płatności.
Opłata za rozwiązanie umowy leasingu może mieć charakter kary umownej lub być ustalona przez strony umowy w tabeli opłat i prowizji.
Najczęściej występująca w umowach leasingu kara umowna dotyczy tzw. korzystania z przedmiotu leasingu przez korzystającego po wypowiedzeniu umowy i może wynosić przykładowo 0,5% ceny nabycia przedmiotu leasingu - za każdy dzień opóźnienia. Niezależnie od tego – jeśli zastrzeżono w umowie, finansujący może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.
Tego rodzaju zapis jest zgodny z prawem a naliczona kara umowna może być ewentualnie miarkowana albo na etapie negocjacji z wierzycielem albo na etapie sądowym.

Podstawa prawna:
Kodeks cywilny: art. 483, art. 484, art. 485, art. 58.


Słowa kluczowe: kara umowna, zobowiązania pieniężne, odszkodowanie, zobowiązania niepieniężne, odsetki umowne, kara umowna za zwłokę, zastrzeżenie odsetek umownych, odsetki ustawowe

W przypadku wystąpienia problemów w obsłudze umowy leasingowej zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami.

Artykuł przygotowany przez serwis: www.strefaleasingu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Dyrektor ds. sprzedaży i rozwojuZapraszam do korzystania z pomocy prawnej.

Artur Podolski
Dyrektor ds. rozwoju i sprzedaży.

Wznowienie umowy leasingu

23-11-2020 Wyświetleń:59 Blog

Wznowienie umowy leasingu może odbyć sie na podstawie norm prawnych kodeksu cywilnego i wypracowanej ugody. Otrzymałeś wypowiedzenie umowy leasingu lub umowy kredytu? Wezwanie do wykupu weksl(...)

Nowe zasady egzekucji komorniczej w 2019…

04-02-2019 Wyświetleń:5085 Blog

Nowe zasady egzekucji komorniczej w 2019 r. W dniu 22 marca 2018 r. została wydana nowa Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Poniżej zostaną omówione najważniejs(...)

Antywindykacja

16-01-2019 Wyświetleń:1695 Blog

Antywindykacja w umowach leasingowych Prowadzimy działania antywindykacyjne oraz antyegzekucyjne do roszczeń z umów leasingu, umów pożyczek oraz umów kredytowych.    Działania antywindy(...)

Przywłaszczenie przedmiotu leasingu i wy…

20-11-2018 Wyświetleń:6066 Blog

Przywłaszczenie przedmiotu leasingu i wyrok karny Przestępstwo przywłaszczenia jest przestępstwem umyślnym, kierunkowym – to znaczy, że można je popełnić jedynie w zamiarze bezpośrednim. Sprawca musi(...)

Kara umowna w umowach leasingowych

14-07-2018 Wyświetleń:7932 Blog

Kara umowna w umowach leasingowych Kara umowna to suma pieniędzy, przewidziana na pokrycie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna może być zastrzeżona tylko i w(...)

Odstąpienie od umowy leasingu przez korz…

03-03-2018 Wyświetleń:11121 Blog

Odstąpienie od umowy leasingu przez korzystającego Umowa leasingu zabezpiecza przede wszystkim interes leasingodawcy i co do zasady korzystający (leasingobiorca) nie może rozwiązać umowy. Takie prawo(...)

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu? Umowa leasingu została źle rozliczona? Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem ...

Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty

Otrzymałeś nakaz zapłaty? Przygotujemy profesjonalne zarzuty lub sprzeciw. Wstrzymaj klauzulę wykonalności i nie dopuść do egzekucji komorniczej.

Pomoc prawna w leasingu

Pomoc prawna w leaisngu

Pomoc prawna w leasingu. Masz problem z leasingiem? Przekaż naszemu zespołowi swoją sprawę i wygraj!

Początek strony

wypowiedzenie umowy leasingu - rozliczenie umowy leasingu - wezwanie do umowy leasingu - pomoc prawna w leasingu - prawnik - wezwanie do wykupienia weksla - wezwanie do wykupu weksla