Wyspecjalizowany zespół prawników oraz analityków oferuje kompleksową obsługę zagadnień związanych z umowami leasingu oraz kredytu, w szczególności w zakresie wypowiedzeń umów leasingowych i kredytowych, problemów z rozliczeniem umów leasingu po wypowiedzeniu i wygaśnięciu, przygotowaniu zarzutów / sprzeciwu do nakazu zapłaty, wypracowaniu ugody z bankiem lub korporacją leasingową.

Konsekwencje wypowiedzenia umowy leasingu

 • Windykacja (telefony, monity, wizytacje celem odzyskania długu)
 • Pozew sądowy, wyrok i egzekucja (stres, koszty, czas)
 • Negatywne wpisy w KRD i BIG (brak możliwości uzyskania finansowania z banków / leasingu)
 • Dziedziczenie długów przez dzieci, rodziców, krewnych

Rekomendujemy na każdym etapie wypracowanie ugody. Działamy szybko i skutecznie. Eliminujemy negatywne konsekwencje braku spłaty.

Dlaczego warto zlecić nam obsługę sprawy?

 • Jesteśmy skuteczni, działamy szybko i pragmatycznie
 • Zapewniamy "święty spokój" - prowadzimy czynności za dłużnika - prowadzimy do ugody lub porozumienia
 • W zespole pracują doświadczeni prawnicy, analitycy oraz osoby z branży finansowej
 • Posiadamy bogate doświadczenie
 • Pomoc dla naszych klientów to dla nas prawdziwa satysfakcja i pasja
 • Zadowolenie klienta oraz osiągnięcie założonego celu jest dla nas najważniejsze

Co nas charakteryzuje

Nasz zespół specjalistów posiada duże doświadczenie w obsłudze produktów finansowych. Prowadzimy negocjacje oraz mediacje z instytucjami na szczeblu zarządczym oraz departamentów windykacji i kredytów trudnych. Tam gdzie klient wyczerpał już swoje możliwości dialogu i porozumienia z bankiem lub instytucją finansową - jest miejsce dla naszych prawników i negocjatorów. Każda sprawa możliwa jest do rozstrzygnięcia polubownego na podstawie wypracowanej ugody lub na drodze postępowania sądowego. W tym zakresie nasi specjaliści w oparciu instrumenty prawne oraz negocjacyjne osiągają sukcesy.

Należy pamiętać, że dialog bezpośredni klienta z bankiem lub korporacją posiada szereg słabości, które bardzo często nie pozwalają na osiągnięcie porozumienia. Bardzo często korporacja finansowa utraciła zaufanie do klienta. Pojawienie się zawodowego pełnomocnika w sprawie pozwala stronom na otwarcie na nowo dialogu celem wypracowania ugody, restrukturyzacji, wstrzymania egzekucji lub windykacji.

Zapraszamy! 


Odbiór przedmiotu leasingu - windykacja

Odbiór przedmiotu leasingu - windykacja i antywindykacja. Po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy leasingu, finansujący żąda wydania przedmiotu leasingu. Czy takie działania są zgodne z prawem? Intencją ustawodawcy jest, aby umowa leasingu była stosunkiem trwałym. Jednym z wyrazów ochrony trwałości umowy leasingu jest istotne ograniczenie możliwości wypowiedzenia tej umowy. Wypowiedzenie może n(...)

Odstąpienie od umowy leasingu

Odstąpienie od umowy leasingu przez korzystającego Umowa leasingu zabezpiecza przede wszystkim interes leasingodawcy i co do zasady korzystający (leasingobiorca) nie może rozwiązać umowy. Takie prawo przysługuje wyłącznie firmie leasingowej na podstawie kilku przesłanek opisanych szczegółowo w kodeksie cywilnym.Jednak od tej zasady istnieje kilka wyjątków.   Chcesz odstąpić od umowy leas(...)

Blog - publikacje z rynku leasingu

Blog zawiera publikacje i materiały informacyjne związane z leasingiem, pomocą prawną w leasingu, zarządzaniem flotą pojazdów.   {loadposition Migawki-Blog} Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą serwisu: Pomoc prawna w leasingu: Wypowiedzenie umowy leasingu Nakaz zapłaty - umowa leasingu Windykacja leasingu - ochrona prawna Rozliczenie umowy leasingu - pomoc (...)

Umowa leasingu w ujęciu kodeksowym

Umowa leasingu - tekst jednolity -  kodeks cywilny, ustawa z 26 lipca 2000 r. Tytuł XVII1 Umowa leasingu Art. 7091 Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a k(...)

Egzekucja komornicza z umowy leasingu

Egzekucja komornicza z nakazu zapłaty z weksla Egzekucję komorniczą wszczętą na podstawie nakazu zapłaty z weksla można wstrzymać, umorzyć lub zawiesić. Komornik prowadzi egzekucję? Zajął wierzytelności, wynagrodzenie, samochód, konta? Wierzyciel dokonał wpisu hipoteki przymusowej na Państwa nieruchomości? Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem kancelarii prawnej. Zagadnienia obsługiwane(...)

Umowa leasingu walutowego - CHF, JPY

Umowa leasingu walutowego CHF, EURO, JPY - indeksacja i denominacja Wielu przedsiębiorców działając w dobrej wierze i dobrze pojętym interesie społeczno-gospodarczym podpisało umowy leasingu walutowego indeksowane lub waloryzowane walutą obcą najczęściej CHF, EURO, JPY. W związku z aprecjacją walut obcych do PLN (największa spekulacja walutowa w okresie 2008/2009 r.) raty leasingowe wzro(...)

Nakaz zapłaty z umowy leasingu

Nakaz zapłaty z weksla staje się natychmiast wykonalny. Porady prawne i pomoc kancelarii prawnej wyspecjalizowanej w zakresie leasingu. Zarzuty do nakazu zapłaty. Obrona przed wekslem. Nakaz zapłaty z weksla - rozwiązana umowa leasingu. Co dalej? W przypadku niekorzystnego dla firmy leasingowej rozliczenia umowy leasingu, leasingodawca wezwie leasingobiorcę do zapłaty brakującej kwoty. Jeśli (...)

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu / zakończenie umowy leasingu może odbyć sie na podstawie zdefiniowanych w kodeksie cywilnym warunków w oparciu o: art. 70911, art. 7097, 7099, art. 70910  kc oraz na podstawie art. 70913 kodeksu cywilnego. Otrzymałeś wypowiedzenie umowy leasingu lub umowy kredytu? Wezwanie do wykupu weksla? Wierzyciel wpisał cię do KRD i wezwał do zapłaty? Zespół specja(...)

Windykacja przedmiotu umowy leasingu

Windykacja przedmiotu leasingu nie zawsze przebiega zgodnie z prawem oraz zasadami współżycia społecznego... Oferujemy pomoc prawną dla poszkodowanych klientów korporacji leasingowych, negocjacje i mediacje w zakresie czynności windykacyjnych, wstrzymanie windykacji. W przypadku wystąpienia problemów z dokonywaniem płatności przez leasingobiorcę zgodnie z harmonogramem umowy leasingu, firma (...)

Rozliczenie umowy leasingu

Rozliczenie umowy leasingu powinno nastapić zgodnie z kodeksem oraz zasadami matematyki finansowej. Umowa leasingu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu (art. 70915 kc., Art. 7095 kc) powinna rozliczyć się zgodnie z kodeksem cywilnym w oparciu o nomy artykułu 70915 kc., Art. 7095 kc.,  tj. w granicach odpowiedzialności odszkodowawczej korzystającego wobec finansującego (...)

Weksel w umowie leasingu

Wezwanie do wykupienia weksla? Weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie umowy leasingu powinien być wypełniony na kwotę zgodną z rozliczeniem umowy leasingu i zgodnie z deklaracją wekslową. Niniejszy dział poświęcony jest pomocy prawnej w zakresie prawa wekslowego. Otrzymałeś wezwanie do wykupu weksla? Nie ignoruj tego wezwania. Weksel wystawiony przez leasingobiorcę został wypełniony prz(...)

Restrukturyzacja umowy leasingu

Restrukturyzacja umowy leasingu polega na ugodowym wypracowaniu zmian w umowie leasingu (np. prolongata, wydłużenie, zwiększenie wykupu), które pozwolą na prawidłową realizację zobowiązania, bez narażania stron na wypowiedzenie umowy leasingu. Bardzo często z przyczyn niezależnych od korzystającego / leasingobiorcy dochodzi do zwłoki w płatności rat leasingowych (awarie przedmiotu (...)


W przypadku problemów z leasingiem, wadliwego rozliczenia umowy leasingu, windykacji lub wypowiedzenia umowy leasingu oferujemy kompleksową pomoc prawników specjalizujących się w umowach leasingu.

Zagadnienia pomocy prawnej w leasingu:

 • Rozliczenie umowy leasingu z uwzględnieniem dyskonta odsetkowego oraz wartości zwróconego przedmiotu leasingu
 • Zarzuty i sprzeciw do nakazu zapłaty
 • Negocjacje i mediacje z leasingodawcą / bankiem
 • Wstrzymanie windykacji przedmiotu leasingu
 • Odpowiedź i przygotowanie materiałów na wezwanie do wykupu weksla
 • Obrona przez windykacją i egzekucją z umowy leasingu
 • Restrukturyzacja umowy leasingu (wydłużenie, prolongata, zmiana struktury finansowej, wypracowanie ugody)

Słowa kluczowe:

[leasing, problem z leasingiem, pomoc prawna w leasingu, leasing bez BIK, rozliczenie umowy leasingu, kancelaria prawna, adwokat, mecenas, radca prawny, weksel, wezwanie do zapłaty, monit, windykacja w leasingu, nakaz zapłaty, zarzuty, sprzeciw, wyrok]

Kontakt z zespołem Kancelarii Prawnej: kontakt ws. pomocy prawnej w leasingu lub kredycie