Blog

NEGATYWNE ASPEKTY ZAWARCIA KILKU UMÓW LEASINGU W JEDNEJ FIRMIE LEASINGOWEJ

Jakie są korzyści a jakie ryzyka zawarcia kilku umów leasingu w jednej firmie leasingowej? 

dokument

KORZYŚCI DLA KORZYSTAJĄCEGO ZAWARCIA KILKU UMÓW LEASINGU W JEDNEJ KORPORACJI LEASINGOWEJ

 • w ramach uproszczonej procedury lub jednego procedowania sprawy, korzystający pozyskuje finansowanie na kilka przedmiotów
 • możliwe negocjacje w zakresie uzyskania lepszego oprocentowania przy podpisaniu kilku kontraktów
 • rabat u dostawcy współpracującycm z firmą leasingową

RYZYKA ZAWARCIA KILKU UMÓW LEASINGU W JEDNEJ KORPORACJI LEASINGOWEJ

 • zaległość na jednej umowie może spowodować wypowiedzenie pozostałych kontraktów
 • wpłaty księgowane są do najstarszych zaległości, a co za tym idzie wpłata do umowy X może być zaliczona do umowy Y, Z itd....
 • w przypadku problemów finansowych / zaległości korporacja leasingowa może wypowiedzieć wszystkie umowy leasingu
 • w przypadku szkody komunikacyjnej częściowej lub całkowitej wypłacenie odszkodowania może być uwarunkowane przez korporację leasingową zaległościami na pozostałych umowach leasingu
 • w przypadku szkody komunikacyjnej częściowej lub całkowitej korporacja leasingowa może zaliczyć wypłacone odszkodowanie na poczet innej umowy leasingu
 • rozwiązanie jednej umowy leasingu może wpływać na rozwiązanie lub wypowiedzenie pozostałych umów leasingu

Reasumując, warto zadbać o dywersyfikację swojego portfela i zawierać umowy leaisngu (jedna umowa / jedna korporacja) w różnych korporacjach (podstawowe kryterium bezpieczeństwa). W przypadku problemów, korzystający może utracić jedną umowę a nie wszystkie w ramach jednej korporacji. 

DYWERSYFIKACJA RYZYKA, rozproszenie ryzyka, rozłożenie ryzyka - metoda zmniejszenia ryzyka związanego z prowadzoną działalnością poprzez jej zróżnicowanie, tak aby straty w jednym obszarze mogły być skompensowane zyskami w innym.

W naszej praktyce często spotykamy sytuacje, w których leasingobiorcy narażeni są na szkodę w wyniku konfliktu z korporacją leasingową, polegającym na wypowiedzeniu wszystkich umów leasingu w przypadku problemów z jedną umową lub nieznaczną zaległością. Nasi eksperci pozostają do Państwa dyspozycji w przypadku problemów w spłacie / rozliczeniu umowy leasingu oraz kredytu. 

Słowa kluczowe:

[wypowiedzenie umowy leasingu, wypowiedziana umowa leasingu, wznowienie umowy leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, wezwanie do zapłaty, windykacja przedmiotu leasingu, Finserv, Leasing Polski, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, PEKAO Leasing, PKO Leasing, Impuls Leasing ]

ROZWIĄZANIE UMOWY LEASINGU

Czy korzystający może zrezygnować z leasingu przed zakończeniem umowy? Tak, jednak takie rozwiązanie naraża leasingobiorcę na poniesienie wielu negatywnych konsekwencji.  

dokument

Umowę leasingu można rozwiązać za porozumienim stron. Najczęściej jednak korzystającemu nie przysługuje takie uprawnienie na podstawie zapisów umowy leasingu. Umowa leasingu jest umową nazwaną, zawartą na czas określony.

Zespół specjalistów oraz prawników naszej kancelarii oferuje Państwu audyt nad prawidłowym rozliczeniem umowy leasingu na etapie przedsądowym oraz profesjonalną obsługę na etapie procesowym, w szczególności w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu lub kredytu.

Specjalizujemy się w zakresie:

 • wznowienia umów leasingu
 • cofnięcie wypowiedzenia umowy leasingu
 • właściwego dyskontowania w oparciu o stopę bazową i rozliczenia przyszłych rat
 • właściwego rozliczenia korzyści w aspekcie wymuszonego odbioru i sprzedaży przedmiotu leasingu
 • właściwego rozliczenia polisy ubezpieczeniowej w umowie leasingu
 • przygotowania zarzutów do nakazu zapłaty oraz wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty

CZYM RÓŻNI SIĘ ROZWIĄZANIE UMOWY LEASINGU OD WYPOWIEDZENIA?

Rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie są bardzo często mylone i wymiennie używane dla opisania sposobu zakończenia obowiązywania umowy leasingu. Niestety taka interpretacja może przynieść niekorzystne konsekwencje, ponieważ wspomniane czynności różnią się charakterem i skutkiem.

Na zasadzie swobody umów, strony mogą ułozyć swój stosunek, jednak w taki sposób aby treść lub cel stosunku umownego nie był sprzeczny z jego właściwością, obowiązującym prawem ani zasadami współżycia społecznego.

Do przedwczesnego zakończenia umowy [rozwiązanie umowy leasingu] konieczna jest zgoda firmy leasingowej, dlatego należy złożyć pisemny wniosek. Procedury związane z wypowiedzeniem powinny najczęściej zawarte są w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu (OWUL). Taka forma zakończenia stosunku umownego może nastąpić w każdym czasie, o ile obie strony zgadzają się na taki sposób działania.

Większość umów leasingu przewiduje możliwość ich wypowiedzenia umowy leasingu przez leasingodawcę / finansującego.  W odróżnieniu od porozumienia o rozwiązaniu umowy, wypowiedzenie jest jednostronne i nie wymaga zgody drugiej strony. Korzystającemu nie przysługuje prawo wypowiadania umowy leaisngu. 

W umowie leasingu można zastrzec prawo do odstąpienia od umowy leasingu. Tożsamo jak w przypadku wypowiedzenia umowy leaisngu, wystarczy oświadczenie jednej strony o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie ma jednak zupełnie inny cel i charakter niż wypowiedzenie. Odstąpić od umowy leasingu może zarówno finansujący jak i korzystający. 

Wypowiedzenie umowy leasingu kończy obowiązywanie umowy ze skutkiem na przyszłość. Czyli wszystko, co do momentu wypowiedzenia zostało na podstawie umowy zrealizowane czy zapłacone, jest skuteczne, wiążące i niezmienne.

Natomiast odstąpienie od umowy leasingu powoduje skutki takie, jakby umowa leasingu nigdy nie została zawarta.  Konsekwencją odstąpienia od umowy leasingu jest, że strony będą musiały zwrócić sobie nawzajem to, co otrzymały na mocy umowy. Dlatego prawo do odstąpienia od umowy przyznawane jest zazwyczaj na okoliczność wystąpienia dosyć poważnych uchybień lub naruszeń w wykonywaniu umowy leasingu lub zaistnienia istotnych zdarzeń zewnętrznych (np. znaczne opóźnienie w rozpoczęciu wykonywania umowy / wada przedmiotu leasingu itp).

 

DODATKOWY TERMIN NA ZAPŁATĘ ZALEGŁEJ RATY - W PRZYPADKU WYPOWIADANIA UMOWY LEASINGU

Konsekwencje opóźnienia w zapłacie raty leasingowej zostały określone w art. 70913 Kodeksu cywilnego. Co do zasady, korzystający obowiązany jest płacić raty w terminach umówionych. Jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, to finansujący powinien mu wyznaczyć na piśmie odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu (przyjmuje sie, że termin powinien być nie krótszy niż 7 dni) może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne.

Zatem najpierw musi nastąpić zwłoka z zapłatą co najmniej jednej raty, następnie - wyznaczenie na piśmie dodatkowego terminu do zapłaty z ostrzeżeniem, że brak zapłaty będzie skutkował wypowiedzeniem umowy. Dopiero nieotrzymanie zapłaty w dodatkowym terminie pozwala leasingodawcy wypowiedzieć umowę.

W praktyce wypowiedzenie umowy leasingu przybiera postać kierowanego przez finansującego do korzystającego oświadczenia na piśmie. W związku z tym, wypowiedzenie następuje z dniem, w którym korzystający otrzymał je i mógł zapoznać się z jego treścią niezależnie od tego, czy rzeczywiście się z nią zapoznał (art. 61 k.c.). W przypadku każdej przesłanki wypowiedzenia umowy leasingu ustawodawca dopuszcza jednak uzgodnienie przez strony terminu wypowiedzenia.

ZWROT PRZEDMIOTU LEASINGU PO WYPOWIEDZENIU UMOWY LEASINGU LUB ROZWIĄZANIU UMOWY LEASINGU

Przedmiot leasingu jest własnością finansującego. Umowy najczęściej przewidują opcję wykupu lub przeniesienia własności na korzystającego - po zakończeniu umowy leasingu zgodnie z harmonogramem. Opcja wykupu (art. 70918 kodeksu cywilnego) pozwala leasingobiorcy wykupić za ustaloną w umowie kwotę przedmiot leasingu, np. 1%. Jeśli jednak umowa ulega rozwiązaniu z uwagi na zaległości w płaceniu rat, to o opcji wykupu nie ma mowy. Przedmiot leasingu powinien wrócić do właściciela, czyli firmy leasingowej.

Brak zwrotu przedmiotu leasingu w zakreślonym przez finansującego terminie może skutkować naliczaniem kary za bezumowne korzystanie z przedmiotu leasingu (najczęściej dwukrotność wysokości raty leasingowej). Nadto leasingodawca może zgłosić przywłaszczenie organom ścigania (art. 284 kodeksu karnego):

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Dalszą konsekwencją braku zwrotu przedmiotu leasingu jest wytoczenie powództwa o wydanie, co zwiększa dodatkowo koszty korzystającego (koszty sądowe, zastępstwo prawne).

W przypadku rozwiązania umowy leasingu na mocy porozumienia między finasującym a korzystającym mamy w istocie dwa przypadki:

a) zwrot przedmiotu i rozliczenie umowy na zasadach zbliżonych do art. 70915 k.c.

b) przeniesienie własności przedmiotu leasingu na korzystającego

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem analityków i prawników, w szczególności: w przypadkach:

 • Rozwiązania umowy leasingu przez EFL

 • Rozwiązania umowy leasingu przez Leasing Polski

 • Rozwiązania umowy leasingu przez Finserv

 • Rozwiązania umowy leasingu przez Idea Getin Leasing

 • Rozwiązania umowy leasingu przez Idea

 • Rozwiązania umowy leasingu przez Mleasing

 • Rozwiązania umowy leasingu przez PKO

 • Rozwiązania umowy leasingu przez SG Equipment

Wypowiedzenie umowy leasingu musi spełniać określone warunki szczegółowo zdefiniowane przez ustawodawcę. W szczególności finansujący powinien wyznaczyć korzystającemu odpowiedni, dodatkowy termin na zapłatę zaległości. Bieg terminu zaczyna się w momencie powzięcia informacji przez korzystającego o wezwaniu (odbiór wezwania - przesyłki poleconej). W przypadku braku wyznaczenia odpowiedniego terminu na zapłatę może dojść do bezskutecznego wypowiedzenia umowy leasingu przez leasingodawcę.

CZY MOŻNA WZNOWIĆ UMOWĘ LEASINGU?

Tak. Umowę leasingu można wznowić. W każdej sprawie wykonujemy audyt i sprawdzamy zgodność zapisów umowy z zasadami kodeksowymi  oraz matematyką finansową. Składany jest wniosek o wstrzymanie czynności windykacyjnych do czasu wypracowania porozumienia. Prowadzimy negocjacje w zakresie wznowienia umowy leasingu lub jej prawidłowego rozliczenia. 

Słowa kluczowe:

[wypowiedzenie umowy leasingu, wypowiedziana umowa leasingu, wznowienie umowy leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, wezwanie do zapłaty, windykacja przedmiotu leasingu, Finserv, Leasing Polski, Bre, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, Raiffeisen Leasing, PKO Leasing, Impuls Lessing ]

Wynajem przedmiotu leasingu

Wynajem przedmiotu leaisngu wymaga zgody finansującego, pod rygorem wypowiedzenia umowy leaisngu

dokument

Nasi klienci często pytają, czy możliwe jest wynajmowanie przedmiotu leaisngu. Poniżej prezentujemy wytyczne prawne. 

Procedura w przypadku wynajmu przedmiotu leasingu osobie trzeciej.

Zgodnie z art. 70912 kodeksu cywilnego: 

§ l. Bez zgody finansującego korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej.

§ 2. W razie naruszenia obowiązku określonego w § l finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, iż oddanie rzeczy leasingowanej do używania osobie trzeciej / wynajem / użyczenie - może się odbyć wyłącznie za pisemną zgodą finansującego. 

Zapisy umowy leasingu najczęściej powielają treść artykułu art. 70912 kodeksu cywilnego. 

Konsekwencje wynajmu przedmiotu leasingu (samochód / maszyna / nieruchomość)  bez zgody firmy leasingowej

Konsekwencje wynajmu / użyczenia przedmiotu leasingu osobie trzeciej bez zgody finansującego  sprowadzają się do ziszczenia przesłanki, pozwalającej finansującemu na wypowiedzenie umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu i odbioru przedmiotu leasingu przez leasingodawcę, umowa leasingu rozlicza się w oparciu o art. 70915 kodeksu cywilnego: "W razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a nie zapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu."

Ponadto, finansujący może żądać opłaty (kara umowna lub opłata manipulacyjna) według tabeli opłat i prowizji, która jest integralną częścią umowy leasingu i ogólnych warunków umowy leasingu. 

W jaki sposób uzyskać zgodę na wynajem / użyczenie przedmiotu leasingu 

Najczęściej wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w firmie leasingowej. Należy pamiętać, ze korporacja leasingowa może odmówić wydania zgody. Ponadto, finansujący może rozróżnić, następujące przypadki:

a) wynajem komercyjny krótkoterminowy (np. samochód w wypożyczalni / może obowiązywać dodatkowe ubezpieczenie)

b) wynajem długoterminowy (wskazanie konkretnego podmiotu)

c) wskazanie użytkownika (wskazanie konkretnego podmiotu)

W czym możemy pomóc?

W przypadku problemów z uzyskaniem zgody na wynajem lub w okolicznościach wypowiedzenia umowy leaisngu - zapraszamy do naszej kancelarii. W imieniu naszych klientów prowadzimy czynności prawne w zakresie leasingu, audytujemy rozliczenia oraz warunki formalne, negocjujemy ugody. Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych. 

Słowa kluczowe:

[wypowiedzenie umowy leasingu, wypowiedziana umowa leasingu, wznowienie umowy leasingu, wynajem  samochodu w leaisngu ]

ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU PO KRADZIEŻY

powinno nastąpić zgodnie z kodeksem oraz zasadami matematyki finansowej.

kradziez przedmiotu

W przypadku kradzieży przedmiotu leasingu w pierwszej kolejności korzystający powinien poinformować firmę ubezpieczeniową o zdarzeniu. Zgodnie z art. 7095 kc, jeżeli po wydaniu przedmiotu leasingu korzystającemu zostanie on utracony z powodu okoliczności, za które leasingodawca nie ponosi odpowiedzialności (np. kradzież), umowa leasingu wygasa. W takiej sytuacji korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić firmę leasingową o jej utracie.

Umowa leasingu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu (art. 70915 kc., Art. 7095 kc) powinna rozliczyć się zgodnie z kodeksem cywilnym w oparciu o nomy artykułu 70915 kc., Art. 7095 kc.,  tj. w granicach odpowiedzialności odszkodowawczej korzystającego wobec finansującego [arg. z art. 361 § 2 kc] oraz w granicach zawartej pomiędzy stronami umowy leasingu  i wykreowanego tą umową stosunku leasingu  [arg. z art.  405 kc. a contrario], co znajduje uzasadnienie w doktrynie oraz orzecznictwie.

ZAGADNIENIA

 • zakończenie i rozliczenie umowy leasingu / rozliczenie leasingu
 • rozliczenie umowy leasingu w przypadku szkody
 • rozliczenie i zakończenie umowy przed czasem (skrócenie trwania umowy)
 • wypowiedzenie umowy leasingu z powodu zaległości

Jeżeli kwestionują Państwo sposób i poprawność rozliczenia umowy leasingu przez leasingodawcę, lub kwota rozliczenia została niewłaściwie wyliczona, ze szkodą dla leasingobiorcy / korzystającego - prosimy o kontakt z naszą kancelarią prawną, celem uzyskania pomocy prawnej.

ZAKOŃCZENIE I ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM

Umowa leasingu jest umową nazwaną, zawieraną na czas określony. Najczęściej w terminie płatności ostatniej raty leasingobiorca dokonuje wpłaty na rzecz leasingodawcy wartości końcowej przedmiotu leasingu. Wykup przedmiotu leasingu jest opcjonalny, co oznacza, że po zakończeniu umowy leasingu i braku wniesienia na rzecz Leasingodawcy wartości wykupu przez leasingobiorcę, przedmiot leasingu musi zostać zwrócony leasingodawcy.

Leasingobiorca może także wskazać osobę trzecią, która wykupi przedmiot leasingu. Cena wykupu w takim przypadku będzie wartością rynkową, a nie wartością końcową określoną w umowie leasingu.

A CO Z ROZLICZENIEM UMOWY LEASINGU W PRZYPADKU KRADZIEŻY PRZEDMIOTU?

W przypadku utraty przedmiotu leasingu umowa leasingu zostaje rozwiązana. Leasingobiorca zobowiązany będzie do zapłaty wszystkich przyszłych rat leasingowych, pomniejszonych o środki uzyskane przez leasingodawcę z likwidacji szkody (odszkodowanie wypłacone z polisy lub/i sprzedaż pozostałego po szkodzie przedmiotu). W zależności od sytuacji może nastąpić niedopłata lub nadpłata w umowie leasingu. W celu weryfikacji i audytu Państwa rozliczenia zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Spotykaną praktyką firm leasingowych jest wadliwe rozliczenie leasingu, błędne wyliczanie przyszłych rat kapitałowych lub wręcz obraza artykułu 7095 k.c. co skutkuje błędnym rozliczeniem umowy leasingu. W naszym zespole kancelarii pracują specjaliści z zakresu matematyki finansowej - co wyróżnia nas spośród innych kancelarii prawnych. Zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

BŁĘDY W ROZLICZENIU UMOWY LEASINGU PO KRADZIEŻY PRZEDMIOTU LEASINGU

Leasingodawca rozliczając umowę leasingu najczęściej popełnia następujące błędy:

 • nalicza bez podstawy prawnej kary umowne
 • wadliwie dyskontuje przyszłe raty, nie odejmuje odsetek
 • odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczalnię jest za niskie
 • ubezpieczalnia odmawia wypłaty odszkodowania przy jednoczesnej pasywnej postawie korporacji leasingowej 

Błędy wskazane powyżej są najczęstszym źródłem roszczeń do klientów firm leasingowych. W naszej praktyce kwestionujemy rozliczenie umów leasingowych wykonanych niezgodnie z przepisami.  

Pomoc prawna w leasingu - szybki kontakt

[słowa kluczowe: rozliczenie umowy leasingu EFL, rozliczenie leasingu Idea Getin Leasing, umowa leasingu Finserv, rozliczenie Leasing Polski, PKO Leasing]

 

Naruszenie dóbr osobistych

Dobra osobiste są pod szczególną ochroną prawną. 

Naruszenie dóbr osobistych

W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu lub umowy kredytu / pożyczki najczęściej prowadzona jest agresywna windykacja należności. W przypadku umowy leasingu oprócz windykacji należności prowadzone są również czynności zmierzające do odbioru przedmiotu leasingu.
Czynności windykacyjne najczęściej prowadzone są w następujący sposób:
- telefony do dłużnika
- maile do dłużnika, pisma
- wizyta windykatora w siedzibie firmy lub w miejscu zamieszkania
- śledzenie
Działania powyższe mają na celu odzyskanie długu (częściej) lub wypracowanie ugody (rzadziej).
Informacja o zobowiązaniach może zostać również wpisana przez wierzyciela do Krajowego Rejestru Długów . Wpis taki publikowany jest w Internecie i skutecznie blokuje możliwość pozyskania leasingu, kredytu lub podpisania kontraktów handlowych. Większość firm rynku finansowego sprawdza KRD i w przypadku wystąpienia wpisu odrzuca wniosek o finansowanie.
Zgodnie z najnowszym orzecznictwem, skoro wierzyciel podnosi, że klient jest jego dłużnikiem, to wierzyciela obciąża ciężar wykazania faktycznej podstawy istnienia długu (art. 6 k.c., art. 232 zd. 1 k.p.c.).
Jeśli wpis rejestrze długów powstał na postawie wezwania, wierzyciel dowodzić może co najwyżej subiektywnego przekonania, że dług istnieje. W istocie wierzyciel powinien dysponować tytułem wykonawczym, np. nakazem zapłaty lub wyrokiem.


Naruszenie dóbr osobistych


Przypisywanie klientowi banku / firmy leasingowej / firmy pożyczkowej przymiotu niesolidnego dłużnika może godzić w jego cześć, reputację, a ze względu na swą formę może godzić także w jego poczucie bezpieczeństwa, spokój, czy wolność i w całości jest przez niego może być odbierane jako bezprawne naruszenie jego dóbr osobistych oraz niczym nieuzasadnione szykany.
Jako przykłady dóbr osobistych można wymienić chociażby: zdrowie, wolność, dobre imię, godność osobistą, tajemnicę korespondencji, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, nietykalność mieszkania, twórczość naukową, wynalazczą i racjonalizatorską, a także życie prywatne i intymne, czy też kult pamięci osoby zmarłej.
Artykuł 23 kodeksu cywilnego zawiera katalog dóbr osobistych. Katalog ten ma charakter otwarty z uwagi na różne okoliczności.
Przy rozpoznaniu istoty naruszenia dóbr osobistych najczęściej dokonywało się subiektywnej oceny, czy doszło do naruszenia jakiegoś dobra osobistego. Obecnie należy dokonać oceny przy przyjęciu kryteriów obiektywnych, uwzględniających odczucia ogółu, a także powszechnie przyjmowane i wynikające z obyczajów normy postępowania (tak: wyrok Sądu Najwyższego z 5 kwietnia 2002 r., II CKN 953/00, wyrok Sądu Najwyższego z 26 października 2001 r., V CKN 195/01).
Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, naruszenie dobrego imienia polega na pomówieniu innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej albo narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego zawodu, stanowiska lub rodzaju działalności (tak: m.in. uchwała SN(7) z 28.05.1971 r., III PZP 33/70, OSNC 1971, z. 11, poz. 18, wyrok SN z 29.10.1971 r., II CR 455/71, OSNC 1972, z. 4, poz. 77, wyrok SN z 10.09.1999 r., III CKN 939/98, OSNC 2000, z. 3, poz. 56, wyrok SN z 09.10.2002 r., IV CKN 1402/00, zb. orz. LEX nr 78364). W tym kontekście wizyta terenowa windykatora, pozostawianie kartek, wezwań na drzwiach itp. – dostępnych publicznie – może być traktowane jako poniżanie lub utratę zaufania.
Należy podkreślić, że w istocie tylko działania oparte na tytule wykonawczym w egzekucji komorniczej uprawniają wierzyciela do ściągania długu. Egzekucja komornicza prowadzona może być z wierzytelności, rachunków, wynagrodzenia, ruchomości i nieruchomości dłużnika. Dłużnik jednak korzysta z określonych praw i zwolnień spod egzekucji. Sama egzekucja oraz zachowanie komornika sądowego nie może naruszać dóbr osobistych dłużnika. Na czynność komornika służą środki zaskarżenia, które dłużnik wnosi do sądu.
W kontekście czci człowieka jako dobra osobistego, art. 23 kodeksu cywilnego wymienia wprost cześć jako dobro osobiste człowieka. Przez cześć człowieka zwykło się rozumieć dwa jej aspekty – tzw. cześć zewnętrzną w znaczeniu dobrej sławy, dobrego imienia i tzw. cześć wewnętrzną w znaczeniu godności osobistej, wyobrażenia o własnej wartości. Obie postacie naruszenia czci są objęte zakresem ochrony prawa.
Z kolei w orzeczeniu Sądu Najwyższego z 23 maja 2002 r., IV CKN 1076/00 (OSN 2003, Nr 9, poz. 121) stwierdzono, że przy ocenie naruszenia czci należy uwzględniać nie tylko znaczenie użytych słów, ale również cały kontekst sytuacyjny oraz jego społeczny odbiór oceniany według kryteriów właściwych dla ludzi rozsądnych i uczciwych. Konieczne jest, więc zachowanie należytych proporcji i umiaru.
Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 lutego 2017 r., Sygn. akt VI ACa 1870/15, wskazał, że nie można także aprobować sytuacji, że w celu zwalczania przeciwnika procesowego w sprawie cywilnej, zleca się przeprowadzenie jego inwigilacji przez detektywa (poprzez obserwację z ukrycia, śledzenie, filmowanie, nagrywanie rozmów z sąsiadami i innymi osobami), a następnie wykorzystuje się w ten sposób uzyskane informacje, niezwiązane z toczącą się sprawą sądową, dotyczące sfery życia prywatnego i rodzinnego, jako dowód w sprawie.
W ocenie sądu, nie stanowiło to dopuszczalnego przejawu realizacji prawa do obrony i w szerszym rozumieniu – prawa do sądu, określonego w art. 45 Konstytucji RP. Pozwany, celem wykazania swych racji, mógł skorzystać z innych środków dowodowych, przewidzianych w k.p.c., w sposób nie naruszający dóbr osobistych dłużnika.
Wskazane powyżej działanie detektywa narusza dobra osobiste dłużnika w postaci jego prawa do prywatności i wolności od bycia niepokojonym.

Sąd ocenił, że działania detektywa wywołały u pokrzywdzonego wrażenie, że ktoś go obserwuje, poczucie bycia śledzonym i osaczonym, co miało negatywny wpływ na jego stan psychiczny, wywołało u niego poczucie zagrożenia własnego wizerunku w oczach otoczenia, co z kolei spowodowało ograniczenie przez niego kontaktów społecznych.
Reasumując, dobra osobiste są pod szczególną ochroną prawną a czynności windykacyjne bardzo często prowadzą do naruszenia dobrego imienia, czci, miru domowego. Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem a w przypadku stwierdzenia naruszenia dóbr osobistych oraz prowadzenia agresywnej windykacji rekomendujemy podjęcie stosownych działań prawnych i antywindykacyjnych.

 

Negatywne aspekty zawarcia kilku umów leasingu w …

23-11-2022 Wyświetleń:537 Blog

NEGATYWNE ASPEKTY ZAWARCIA KILKU UMÓW LEASINGU W JEDNEJ FIRMIE LEASINGOWEJ Jakie są korzyści a jakie ryzyka zawarcia kilku umów leasingu w jednej firmie leasingowej?  KORZYŚCI DLA KORZYS(...)

Rozwiązanie umowy leasingu

22-11-2022 Wyświetleń:524 Blog

ROZWIĄZANIE UMOWY LEASINGU Czy korzystający może zrezygnować z leasingu przed zakończeniem umowy? Tak, jednak takie rozwiązanie naraża leasingobiorcę na poniesienie wielu negatywnych konsekwe(...)

Rozliczenie umowy leasingu po kradzieży

18-11-2022 Wyświetleń:90 Blog

ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU PO KRADZIEŻY powinno nastąpić zgodnie z kodeksem oraz zasadami matematyki finansowej. W przypadku kradzieży przedmiotu leasingu w pierwszej kolejności korzystający(...)

Wynajem przedmiotu leasingu

21-05-2022 Wyświetleń:1643 Blog

Wynajem przedmiotu leasingu Wynajem przedmiotu leaisngu wymaga zgody finansującego, pod rygorem wypowiedzenia umowy leaisngu Nasi klienci często pytają, czy możliwe jest wynajmowanie przedmiot(...)

Naruszenie dóbr osobistych

07-07-2021 Wyświetleń:3410 Blog

Naruszenie dóbr osobistych Dobra osobiste są pod szczególną ochroną prawną.  W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu lub umowy kredytu / pożyczki najczęściej prowadzona jest agresyw(...)

Nieważne wypowiedzenie kilku umów leasingu

03-04-2021 Wyświetleń:4039 Blog

Nieważne wypowiedzenie kilku umów leasingu Wypowiedzenie kilku umów leasingu przy zaległości z jednej umowy jest sprzeczne z art. 70913 kodeksu cywilnego.  W naszej codziennej praktyce b(...)

Windykacja a stres

22-02-2021 Wyświetleń:3949 Blog

  STRES PODCZAS WINDYKACJI I EGZEKUCJI Prowadzimy działania antywindykacyjne oraz antyegzekucyjne do roszczeń z umów leasingu, umów pożyczek oraz umów kredytowych.    DZIAŁ(...)

Pozew o nakazanie wydania przedmiotu w leasingu

16-01-2021 Wyświetleń:4161 Blog

  POZEW O NAKAZANIE WYDANIA PRZEDMIOTU LEASINGU.   Po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy leasingu, finansujący żąda wydania przedmiotu leasingu. Czy takie działania są zgodne z pra(...)

Wznowienie umowy leasingu

23-11-2020 Wyświetleń:7229 Blog

Wznowienie umowy leasingu / cofnięcie wypowiedzenia umowy leasingu może odbyć sie na podstawie norm prawnych kodeksu cywilnego i wypracowanej ugody.   Otrzymałeś wypowiedzenie (...)

Nowe zasady egzekucji komorniczej w 2019 r.

04-02-2019 Wyświetleń:9527 Blog

Nowe zasady egzekucji komorniczej w 2019 r. W dniu 22 marca 2018 r. została wydana nowa Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Poniżej zostaną omówione najw(...)

Antywindykacja

16-01-2019 Wyświetleń:3552 Blog

Antywindykacja w umowach leasingowych Prowadzimy działania antywindykacyjne oraz antyegzekucyjne do roszczeń z umów leasingu, umów pożyczek oraz umów kredytowych.    Działania an(...)

Przywłaszczenie przedmiotu leasingu i wyrok karny

20-11-2018 Wyświetleń:10895 Blog

Przywłaszczenie przedmiotu leasingu i wyrok karny Przestępstwo przywłaszczenia jest przestępstwem umyślnym, kierunkowym – to znaczy, że można je popełnić jedynie w zamiarze bezpośrednim. (...)

Kara umowna w umowach leasingowych

14-07-2018 Wyświetleń:13611 Blog

Kara umowna w umowach leasingowych Kara umowna to suma pieniędzy, przewidziana na pokrycie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna może być zastrzeżona tyl(...)

Odstąpienie od umowy leasingu przez korzystające…

03-03-2018 Wyświetleń:19939 Blog

Odstąpienie od umowy leasingu przez korzystającego Umowa leasingu zabezpiecza przede wszystkim interes leasingodawcy i co do zasady korzystający (leasingobiorca) nie może rozwiązać umowy. Takie(...)

Leasing czy kredyt? Jakie finansowanie wybrać dla…

07-09-2017 Wyświetleń:19944 Blog

Leasing czy kredyt? Jakie finansowanie wybrać dla firmy. Czy to w leasingu, czy kredycie, wykorzystując różne instrumenty, przedsiębiorca odliczy koszty od podstawy opodatkowania - rozmowa z Art(...)

Wynajem a leasing. Różnice. Wady i zalety.

30-08-2016 Wyświetleń:18717 Blog

Wynajem a leasing. Różnice. Wady i zalety. Zarówno najem, jak i leasing, umożliwiają odpłatne korzystanie z cudzej rzeczy. Te dwie instytucje prawne, pomimo że są pod wieloma względami do (...)

Wezwanie do wykupu weksla

04-03-2016 Wyświetleń:19570 Blog

Wezwanie do wykupienia weksla Zabezpieczeniem umowy leasingu jest bardzo często weksel in blanco. W przypadku rozwiązania umowy leasingu wystawiony przez leasingobiorcę weksel powinien zosta(...)

Rozliczenie stron umowy leasingu z klauzulą walor…

04-03-2016 Wyświetleń:20054 Blog

ROZLICZENIE STRON UMOWY LEASINGU Z KLAUZULĄ WALORYZACYJNĄ   ELEMENTY KONSTRUKCYJNE UMOWY TZW. LEASINGU DENOMINOWANEGO W niniejszym artykule, z uwagi na drastyczny w ostatnim okresie wzrost(...)

Flota własna czy leasingowana – korzyści i min…

15-02-2016 Wyświetleń:18734 Blog

Flota własna czy leasingowana – korzyści i minusy Rozmowa dla Gazety Finansowej z Arturem Podolskim – menadżerem portalu Strefaleasingu.pl  Kosztowo, zarówno kredyt jak i leasing są w (...)

Wartość zwróconego przedmiotu leasingu

21-01-2016 Wyświetleń:20948 Blog

Ustalenie wartości zwróconego przedmiotu leasingu Zasadą jest, że dochodzona przez finansującego należność z tytułu niezapłaconych rat leasingowych, powinna zostać zmniejszona o wartość (...)

Czy wiesz, że...

"Sprzedaż przedmiotu leaisngu  - Finansujący nie powinien zbywać rzeczy poniżej rzeczywiście możliwej do uzyskania ceny, w przeciwnym bowiem wypadku może narazić się na zarzut nienależytego rozliczenia przedterminowo rozwiązanej umowy leasingu."

"Umowa leasingu nie obniża zdolności kredytowej przedsiebiorstwa."

"Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za przydatność rzeczy do umówionego użytku."

 

 

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu? Umowa leasingu została źle rozliczona? Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem ...

Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty

Otrzymałeś nakaz zapłaty? Przygotujemy profesjonalne zarzuty lub sprzeciw. Wstrzymaj klauzulę wykonalności i nie dopuść do egzekucji komorniczej.

Pomoc prawna w leasingu

Pomoc prawna w leaisngu

Pomoc prawna w leasingu. Masz problem z leasingiem? Przekaż naszemu zespołowi swoją sprawę i wygraj!

Początek strony

leasing przepisy - publikacje - informacje - pomoc prawna w leasingu