Pomoc prawna w leasingu oraz kredytach dla poszkodowanych klientów. Wyspcejalizowani prawnicy i analitycy. Obsługujemy problemy prawne związane z wypowiedzeniem umowy leasingu, windykacją, nakazami zapłaty, pozwami, wadliwym rozliczeniem umowy leasingu i kredytu.

Wynajem a leasing. Różnice. Wady i zalety.

Wynajem a leasing

Zarówno najem, jak i leasing, umożliwiają odpłatne korzystanie z cudzej rzeczy. Te dwie instytucje prawne, pomimo że są pod wieloma względami do siebie podobne, cechują istotne różnice. Każda z nich posiada bowiem określone wady i zalety, które decydują o atrakcyjności konkretnej umowy w danych okolicznościach faktycznych. Odrębności najmu i leasingu zadecydowały o oddzielnym uregulowaniu tych instytucji w Kodeksie cywilnym.

Porównaj wynajem długoterminowy z leasingiem - www.najnajem.pl


Najem został unormowany przepisami art. 659 i nast. k.c. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Czynsz ten może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju. W przypadku umowy leasingu (art. 709[1] i nast. k.c.) finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Z powyższego wynika kilka istotnych różnic.
Przede wszystkim ustawodawca nie przewidział ograniczeń podmiotowych w odniesieniu do stron umowy najmu, z kolei w przypadku umowy leasingu finansującym może być tylko podmiot profesjonalny, działający w ramach swojego przedsiębiorstwa. Umowa najmu może być zawarta zarówno na czas oznaczony jak i nieoznaczony, natomiast umowa leasingu tylko na czas oznaczony. Wynagrodzenie finansującego ma postać pieniężną, zaś czynsz najmu może być uiszczany także w naturze.
W ramach różnic obu instytucji należy wyróżnić także to, że przedmiotem umowy najmu mogą być nie tylko rzeczy - jak w umowie leasingu, ale także prawa. W przypadku leasingu umowa musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Takiego obowiązku nie ma przy najmie zatem należy przyjąć, że umowa ta może zostać zawarta w formie ustnej, albo nawet konkludentnie - w sposób dorozumiany, przez samo tylko zachowanie się stron. Warto zauważyć, iż umowa leasingu może również przewidywać opcję wykupu przedmiotu leasingu po jej zakończeniu, czego nie praktykuje się w przypadku umowy najmu.
Wskazane wyżej różnice obu instytucji prawnych najmu i leasingu prowadzą do kilku wniosków. Można przyjąć, iż umowa leasingu jest umową trwalszą od umowy najmu, gdyż z założenia ustawodawcy winna ona trwać przez cały okres, na który została zawarta. Tylko bowiem w ściśle określonych wypadkach może ona ulec przedwczesnemu zakończeniu, w szczególności w razie rażącego niewywiązywania się jednej ze stron ze swoich obowiązków, przykładowo nieuiszczania przez korzystającego umówionego wynagrodzenia finansującemu (rat leasingowych).
W przypadku umowy leasingu finansujący niejako kredytuje korzystającego poprzez dokonanie zakupu wybranej przez niego rzeczy, a następnie oddanie mu jej do używania, albo do używania i pobierania pożytków. W doktrynie i w judykaturze utarło się w tym zakresie pojęcie "kredytu rzeczowego", jaki w ten sposób udziela finansujący korzystającemu, który następnie spłaca ten kredyt uiszczając raty leasingowe. W przypadku zaś najmu, właścicielem rzeczy lub praw przed zawarciem umowy jest wynajmujący, zatem nie nabywa on tych rzeczy bądź praw z myślą o najemcy.
Istotną zaletą najmu jest jego elastyczność. Strony dopasowują czas trwania umowy do wzajemnych potrzeb i ustalają wysokość czynszu oraz sposób jego uiszczania w dowolnie wybrany przez siebie sposób. W przypadku leasingu wysokość wynagrodzenia finansującego jest z góry określona, gdyż musi ona odpowiadać co najmniej wysokości ceny zakupionego dla korzystającego przedmiotu leasingu. Umowa ta z założenia ma trwać tak długo, dopóki korzystający nie spłaci w całości ceny nabycia tej rzeczy, a w praktyce także dodatkowych odsetek dla finansującego. Konsekwentnie zatem, w przypadku leasingu trudniej o zamianę użytkowanego przedmiotu na inny w czasie trwania umowy. W tym zakresie elastyczniejsza jest umowa najmu, którą łatwiej jest wypowiedzieć albo rozwiązać za porozumieniem stron, ponieważ nie ciąży na niej "kredyt rzeczowy". Zaletą leasingu będą natomiast związane z nim korzyści podatkowe dla przedsiębiorców, które wynikają m.in. z możliwości wliczenia w koszty rat leasingowych, a dalej odliczenia ich od należnego podatku dochodowego.

Dyrektor ds. sprzedaży i rozwojuZapraszam do korzystania z pomocy prawnej.

Artur Podolski
Dyrektor ds. rozwoju i sprzedaży.

Nowe zasady egzekucji komorniczej w 2019…

04-02-2019 Wyświetleń:4958 Blog

Nowe zasady egzekucji komorniczej w 2019 r. W dniu 22 marca 2018 r. została wydana nowa Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Poniżej zostaną omówione najważniejs(...)

Antywindykacja

16-01-2019 Wyświetleń:1649 Blog

Antywindykacja w umowach leasingowych Prowadzimy działania antywindykacyjne oraz antyegzekucyjne do roszczeń z umów leasingu, umów pożyczek oraz umów kredytowych.    Działania antywindy(...)

Przywłaszczenie przedmiotu leasingu i wy…

20-11-2018 Wyświetleń:5912 Blog

Przywłaszczenie przedmiotu leasingu i wyrok karny Przestępstwo przywłaszczenia jest przestępstwem umyślnym, kierunkowym – to znaczy, że można je popełnić jedynie w zamiarze bezpośrednim. Sprawca musi(...)

Kara umowna w umowach leasingowych

14-07-2018 Wyświetleń:7781 Blog

Kara umowna w umowach leasingowych Kara umowna to suma pieniędzy, przewidziana na pokrycie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna może być zastrzeżona tylko i w(...)

Odstąpienie od umowy leasingu przez korz…

03-03-2018 Wyświetleń:10834 Blog

Odstąpienie od umowy leasingu przez korzystającego Umowa leasingu zabezpiecza przede wszystkim interes leasingodawcy i co do zasady korzystający (leasingobiorca) nie może rozwiązać umowy. Takie prawo(...)

Leasing czy kredyt? Jakie finansowanie w…

07-09-2017 Wyświetleń:14281 Blog

Leasing czy kredyt? Jakie finansowanie wybrać dla firmy. Czy to w leasingu, czy kredycie, wykorzystując różne instrumenty, przedsiębiorca odliczy koszty od podstawy opodatkowania - rozmowa z Arturem (...)

Czy wiesz, że...

"Sprzedaż przedmiotu leaisngu  - Finansujący nie powinien zbywać rzeczy poniżej rzeczywiście możliwej do uzyskania ceny, w przeciwnym bowiem wypadku może narazić się na zarzut nienależytego rozliczenia przedterminowo rozwiązanej umowy leasingu."

"Umowa leasingu nie obniża zdolności kredytowej przedsiebiorstwa."

"Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za przydatność rzeczy do umówionego użytku."

 

 

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu? Umowa leasingu została źle rozliczona? Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem ...

Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty

Otrzymałeś nakaz zapłaty? Przygotujemy profesjonalne zarzuty lub sprzeciw. Wstrzymaj klauzulę wykonalności i nie dopuść do egzekucji komorniczej.

Pomoc prawna w leasingu

Pomoc prawna w leaisngu

Pomoc prawna w leasingu. Masz problem z leasingiem? Przekaż naszemu zespołowi swoją sprawę i wygraj!

Początek strony

leasing - wypowiedzenie umowy leasingu - rozliczenie umowy leasingu - pomoc prawna w leasingu - mam problem z leasingiem - wezwanie do wykupienia weksla - wykup weksla - wezwanie do wykupu weksla