Pomoc prawna w leasingu oraz kredytach dla poszkodowanych klientów. Wyspcejalizowani prawnicy i analitycy. Obsługujemy problemy prawne związane z wypowiedzeniem umowy leasingu, windykacją, nakazami zapłaty, pozwami, wadliwym rozliczeniem umowy leasingu i kredytu.

Flota własna czy leasingowana – korzyści i minusy

Rozmowa dla Gazety Finansowej z Arturem Podolskim – menadżerem portalu Strefaleasingu.pl 

Kosztowo, zarówno kredyt jak i leasing są w istocie tożsame. W przypadku kredytu nabywca samodzielnie dokonuje amortyzacji i w ten sposób uzyskuje korzyść podatkową. Kolejnym kosztem w kredycie są odsetki, które stanowią koszt uzyskania przychodu i również podlegają odliczeniu. W przypadku leasingu operacyjnego amortyzacja przebiega po stronie firmy leasingowej, ale wszystkie faktury otrzymywane przez przedsiębiorcę stanowią koszt. Dodatkowo, zarówno w przypadku kredytu, jak i leasingu odliczeniu podlega VAT na zasadach ogólnych.

Posiadanie floty pojazdów to ogromny potencjał firmy ale także koszty i ryzyka. Jaka formuła nabycia i obsługi floty jest najbardziej optymalna? Czy wybrać zakup za gotówkę, leasing, kredyt czy może zdecydować o CFM?

gazeta finansowa

Wszystko zależy od wielkości firmy i ilości pojazdów. Dla małej firmy, posiadającej 2-3 samochody, ekonomicznie opłacalny jest zakup pojazdów za własne środki. Należy jednak pamiętać, że zakup gotówkowy uszczupli środki finansowe firmy, które mogą być niezbędne do zachowania płynności operacyjnej (zakup materiałów, zakup usług, wynagrodzenia, koszty biura, etc…).

Jeśli firma nie dysponuje własnym kapitałem, do dyspozycji pozostaje kredyt, leasing , CFM lub wynajem krótkoterminowy i wynajem długoterminowy (w praktyce 12-47 m-cy).

Jeśli firma potrzebuje floty na realizację swoich usług w krótkim okresie, najlepszym rozwiązaniem jest wynajem krótkoterminowy (w praktyce od kilku dni do kilku miesięcy). Takie rozwiązanie nie angażuje dużych środków przedsiębiorstwa, nie powodując jednocześnie konieczności zawierania wieloletnich umów.

Jeśli jednak firma potrzebuje floty do ciągłego świadczenia swoich usług, należy wybrać pomiędzy kredytem, leasingiem a CFM.

Kosztowo, zarówno kredyt jak i leasing są w istocie tożsame. W przypadku kredytu nabywca samodzielnie dokonuje amortyzacji i w ten sposób uzyskuje korzyść podatkową. Kolejnym kosztem w kredycie są odsetki, które stanowią koszt uzyskania przychodu i również podlegają odliczeniu. W przypadku leasingu operacyjnego amortyzacja przebiega po stronie firmy leasingowej, ale wszystkie faktury otrzymywane przez przedsiębiorcę stanowią koszt. Dodatkowo, zarówno w przypadku kredytu, jak i leasingu odliczeniu podlega VAT na zasadach ogólnych.

Dynamika odpisów kosztowych będzie bardziej intensywna w przypadku leasingu, szczególnie w krótkim okresie finansowania, np. 2 lat.

Należy pamiętać, że w przypadku finansowania samochodu kredytem bankowym nasze zobowiązanie jest notowane w rejestrach, jak np. BIK. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wpis do rejestru bankowego może dotyczyć zarówno firmy jak i właściciela. W konsekwencji spada nasza zdolność kredytowa również przy ubieganiu się o prywatny kredyt czy kredyt mieszkaniowy.

Leasing z kolei nie jest produktem bankowym, więc nie obniża nam potencjału zdobywania kapitału z obiegu bankowego. Środki trwałe wygodniej więc finansować nam w przedsiębiorstwie leasingiem, pozostawiając sobie możliwość pozyskiwania kapitału bankowego. To bardzo istotne jeżeli w ramach rozwoju przedsiębiorstwa zamierzamy korzystać z produktów bankowych (linia kredytowa, kredyt, karta kredytowa).

Nabycie floty w kredycie lub w leasingu wiąże się także z dodatkowym ryzykiem. W przypadku zaległości w zapłacie raty, finansujący wyznaczy dodatkowy termin do zapłaty. Brak zapłaty skutkować może wypowiedzeniem umowy kredytu lub leasingu. W takiej sytuacji musimy oddać samochód lub złożyć wniosek o wznowienie umowy (dodatkowa opłata oraz zapłata zaległości), w przypadku bowiem braku zwrotu leasingowanego pojazdu możemy narazić się nawet na odpowiedzialność karną. W przypadku kredytu bank może wystąpić do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty. Bardzo często samochód stanowi zabezpieczenie kredytu (zastaw lub przewłaszczenie).

Pamiętajmy, że Przedsiębiorca (profesjonalista) podpisując umowę kredytu lub leasingu nie korzysta z ochrony prawnej przysługującej konsumentowi.

Przedsiębiorcy z nieodpowiednim dochodem lub z negatywną historią płatniczą mogą nie otrzymać finansowania z banku. W takich okolicznościach łatwiej uzyskać leasing. Na rynku są korporacje, które finansują również przedsiębiorców z tzw. niskim scoringiem.

Zabezpieczeniem kredytu i leasingu jest najczęściej finansowany pojazd. Opcjonalnie instytucja finansująca może jednak żądać dodatkowych zabezpieczeń, np. weksla, poręczenia, zastawu na innym przedmiocie, hipoteki.

Alternatywą dla leasingu i kredytu jest Car Fleet Management, w skrócie CFM lub wynajem długoterminowy. W takim przypadku nie interesują przedsiębiorcy serwis, naprawy i ubezpieczanie - wszystko jest wliczone w ratach. Przez cały okres finansowania mamy zapewniony serwis, w razie potrzeby samochód zastępczy, a nawet hotel, jeśli awaria przydarzy się nam gdzieś na wakacjach. Wykupienie tej opcji wcale nie musi się wiązać z dużo wyższymi kosztami, bo firma, która go oferuje też ma z tego korzyści. Ponadto, jak weźmiemy pod uwagę wszystkie ryzyka, jakie mogą wystąpić i związane z nimi koszta, to wyjdziemy na tym podobnie finansowo, ale będziemy mieli wyższy standard i komfort psychiczny.

Podsumowując:

 • Leasing operacyjny
  • najczęściej wymagana opłata wstępna od 1 do 45%
  • brak pełnego władztwa nad przedmiotem leasingu (korzystający nie może bez zgody finansującego dokonać w nim żadnych zmian, samodzielnie go ubezpieczyć czy nawet udostępniać auta osobom trzecim; w przypadku zalegania ze spłatą, choćby jednej raty leasingowej, firma może rozwiązać z nami umowę i bez większych trudności odebrać nam przedmiot leasingu (vide: art. 70913 k.c.)
  • produkt finansowy nie notowany w BIK, nie ogranicza zdolności kredytowej przedsiębiorcy
 • Kredyt
  • możliwe finansowanie 100% wartości auta
  • władztwo nad pojazdem, możliwość samodzielnego ubezpieczenia auta
 • Car Fleet Management / Wynajem długookresowy
  • możliwe finansowanie 100% wartości auta
  • rata miesięczna zawiera - serwis, składki ubezpieczeniowe, wymianę opon, finansowanie kapitału
  • brak pełnego władztwa nad przedmiotem leasingu (korzystający nie może bez zgody finansującego dokonać w nim żadnych zmian, samodzielnie go ubezpieczyć czy nawet udostępniać auta osobom trzecim; w przypadku zalegania ze spłatą, choćby jednej raty, firma może rozwiązać z nami umowę i bez większych trudności odebrać nam przedmiot leasingu (vide: art. 70913 k.c.)
  • produkt nie notowany w BIK, nie ogranicza zdolności kredytowej przedsiębiorcy

Art. 70915 k.c. "W razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a nie zapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu."

 

Dyrektor ds. sprzedaży i rozwojuZapraszam do korzystania z pomocy prawnej.

Artur Podolski
Dyrektor ds. rozwoju i sprzedaży.

Nowe zasady egzekucji komorniczej w 2019…

04-02-2019 Wyświetleń:4688 Blog

Nowe zasady egzekucji komorniczej w 2019 r. W dniu 22 marca 2018 r. została wydana nowa Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Poniżej zostaną omówione najważniejs(...)

Antywindykacja

16-01-2019 Wyświetleń:1585 Blog

Antywindykacja w umowach leasingowych Prowadzimy działania antywindykacyjne oraz antyegzekucyjne do roszczeń z umów leasingu, umów pożyczek oraz umów kredytowych.    Działania antywindy(...)

Przywłaszczenie przedmiotu leasingu i wy…

20-11-2018 Wyświetleń:5639 Blog

Przywłaszczenie przedmiotu leasingu i wyrok karny Przestępstwo przywłaszczenia jest przestępstwem umyślnym, kierunkowym – to znaczy, że można je popełnić jedynie w zamiarze bezpośrednim. Sprawca musi(...)

Kara umowna w umowach leasingowych

14-07-2018 Wyświetleń:7374 Blog

Kara umowna w umowach leasingowych Kara umowna to suma pieniędzy, przewidziana na pokrycie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna może być zastrzeżona tylko i w(...)

Odstąpienie od umowy leasingu przez korz…

03-03-2018 Wyświetleń:10326 Blog

Odstąpienie od umowy leasingu przez korzystającego Umowa leasingu zabezpiecza przede wszystkim interes leasingodawcy i co do zasady korzystający (leasingobiorca) nie może rozwiązać umowy. Takie prawo(...)

Leasing czy kredyt? Jakie finansowanie w…

07-09-2017 Wyświetleń:14067 Blog

Leasing czy kredyt? Jakie finansowanie wybrać dla firmy. Czy to w leasingu, czy kredycie, wykorzystując różne instrumenty, przedsiębiorca odliczy koszty od podstawy opodatkowania - rozmowa z Arturem (...)

Czy wiesz, że...

"Sprzedaż przedmiotu leaisngu  - Finansujący nie powinien zbywać rzeczy poniżej rzeczywiście możliwej do uzyskania ceny, w przeciwnym bowiem wypadku może narazić się na zarzut nienależytego rozliczenia przedterminowo rozwiązanej umowy leasingu."

"Umowa leasingu nie obniża zdolności kredytowej przedsiebiorstwa."

"Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za przydatność rzeczy do umówionego użytku."

 

 

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu? Umowa leasingu została źle rozliczona? Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem ...

Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty

Otrzymałeś nakaz zapłaty? Przygotujemy profesjonalne zarzuty lub sprzeciw. Wstrzymaj klauzulę wykonalności i nie dopuść do egzekucji komorniczej.

Pomoc prawna w leasingu

Pomoc prawna w leaisngu

Pomoc prawna w leasingu. Masz problem z leasingiem? Przekaż naszemu zespołowi swoją sprawę i wygraj!

Początek strony

leasing - wypowiedzenie umowy leasingu - rozliczenie umowy leasingu - pomoc prawna w leasingu - mam problem z leasingiem - wezwanie do wykupienia weksla - wykup weksla - wezwanie do wykupu weksla