Blog

Wynajem przedmiotu leasingu

Wynajem przedmiotu leaisngu wymaga zgody finansującego, pod rygorem wypowiedzenia umowy leaisngu

dokument

Nasi klienci często pytają, czy możliwe jest wynajmowanie przedmiotu leaisngu. Poniżej prezentujemy wytyczne prawne. 

Procedura w przypadku wynajmu przedmiotu leasingu osobie trzeciej.

Zgodnie z art. 70912 kodeksu cywilnego: 

§ l. Bez zgody finansującego korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej.

§ 2. W razie naruszenia obowiązku określonego w § l finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, iż oddanie rzeczy leasingowanej do używania osobie trzeciej / wynajem / użyczenie - może się odbyć wyłącznie za pisemną zgodą finansującego. 

Zapisy umowy leasingu najczęściej powielają treść artykułu art. 70912 kodeksu cywilnego. 

Konsekwencje wynajmu przedmiotu leasingu (samochód / maszyna / nieruchomość)  bez zgody firmy leasingowej

Konsekwencje wynajmu / użyczenia przedmiotu leasingu osobie trzeciej bez zgody finansującego  sprowadzają się do ziszczenia przesłanki, pozwalającej finansującemu na wypowiedzenie umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu i odbioru przedmiotu leasingu przez leasingodawcę, umowa leasingu rozlicza się w oparciu o art. 70915 kodeksu cywilnego: "W razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a nie zapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu."

Ponadto, finansujący może żądać opłaty (kara umowna lub opłata manipulacyjna) według tabeli opłat i prowizji, która jest integralną częścią umowy leasingu i ogólnych warunków umowy leasingu. 

W jaki sposób uzyskać zgodę na wynajem / użyczenie przedmiotu leasingu 

Najczęściej wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w firmie leasingowej. Należy pamiętać, ze korporacja leasingowa może odmówić wydania zgody. Ponadto, finansujący może rozróżnić, następujące przypadki:

a) wynajem komercyjny krótkoterminowy (np. samochód w wypożyczalni / może obowiązywać dodatkowe ubezpieczenie)

b) wynajem długoterminowy (wskazanie konkretnego podmiotu)

c) wskazanie użytkownika (wskazanie konkretnego podmiotu)

W czym możemy pomóc?

W przypadku problemów z uzyskaniem zgody na wynajem lub w okolicznościach wypowiedzenia umowy leaisngu - zapraszamy do naszej kancelarii. W imieniu naszych klientów prowadzimy czynności prawne w zakresie leasingu, audytujemy rozliczenia oraz warunki formalne, negocjujemy ugody. Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych. 

Słowa kluczowe:

[wypowiedzenie umowy leasingu, wypowiedziana umowa leasingu, wznowienie umowy leasingu, wynajem  samochodu w leaisngu ]

Naruszenie dóbr osobistych

Dobra osobiste są pod szczególną ochroną prawną. 

Naruszenie dóbr osobistych

W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu lub umowy kredytu / pożyczki najczęściej prowadzona jest agresywna windykacja należności. W przypadku umowy leasingu oprócz windykacji należności prowadzone są również czynności zmierzające do odbioru przedmiotu leasingu.
Czynności windykacyjne najczęściej prowadzone są w następujący sposób:
- telefony do dłużnika
- maile do dłużnika, pisma
- wizyta windykatora w siedzibie firmy lub w miejscu zamieszkania
- śledzenie
Działania powyższe mają na celu odzyskanie długu (częściej) lub wypracowanie ugody (rzadziej).
Informacja o zobowiązaniach może zostać również wpisana przez wierzyciela do Krajowego Rejestru Długów . Wpis taki publikowany jest w Internecie i skutecznie blokuje możliwość pozyskania leasingu, kredytu lub podpisania kontraktów handlowych. Większość firm rynku finansowego sprawdza KRD i w przypadku wystąpienia wpisu odrzuca wniosek o finansowanie.
Zgodnie z najnowszym orzecznictwem, skoro wierzyciel podnosi, że klient jest jego dłużnikiem, to wierzyciela obciąża ciężar wykazania faktycznej podstawy istnienia długu (art. 6 k.c., art. 232 zd. 1 k.p.c.).
Jeśli wpis rejestrze długów powstał na postawie wezwania, wierzyciel dowodzić może co najwyżej subiektywnego przekonania, że dług istnieje. W istocie wierzyciel powinien dysponować tytułem wykonawczym, np. nakazem zapłaty lub wyrokiem.


Naruszenie dóbr osobistych


Przypisywanie klientowi banku / firmy leasingowej / firmy pożyczkowej przymiotu niesolidnego dłużnika może godzić w jego cześć, reputację, a ze względu na swą formę może godzić także w jego poczucie bezpieczeństwa, spokój, czy wolność i w całości jest przez niego może być odbierane jako bezprawne naruszenie jego dóbr osobistych oraz niczym nieuzasadnione szykany.
Jako przykłady dóbr osobistych można wymienić chociażby: zdrowie, wolność, dobre imię, godność osobistą, tajemnicę korespondencji, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, nietykalność mieszkania, twórczość naukową, wynalazczą i racjonalizatorską, a także życie prywatne i intymne, czy też kult pamięci osoby zmarłej.
Artykuł 23 kodeksu cywilnego zawiera katalog dóbr osobistych. Katalog ten ma charakter otwarty z uwagi na różne okoliczności.
Przy rozpoznaniu istoty naruszenia dóbr osobistych najczęściej dokonywało się subiektywnej oceny, czy doszło do naruszenia jakiegoś dobra osobistego. Obecnie należy dokonać oceny przy przyjęciu kryteriów obiektywnych, uwzględniających odczucia ogółu, a także powszechnie przyjmowane i wynikające z obyczajów normy postępowania (tak: wyrok Sądu Najwyższego z 5 kwietnia 2002 r., II CKN 953/00, wyrok Sądu Najwyższego z 26 października 2001 r., V CKN 195/01).
Zgodnie z aktualnym orzecznictwem, naruszenie dobrego imienia polega na pomówieniu innej osoby o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej albo narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego zawodu, stanowiska lub rodzaju działalności (tak: m.in. uchwała SN(7) z 28.05.1971 r., III PZP 33/70, OSNC 1971, z. 11, poz. 18, wyrok SN z 29.10.1971 r., II CR 455/71, OSNC 1972, z. 4, poz. 77, wyrok SN z 10.09.1999 r., III CKN 939/98, OSNC 2000, z. 3, poz. 56, wyrok SN z 09.10.2002 r., IV CKN 1402/00, zb. orz. LEX nr 78364). W tym kontekście wizyta terenowa windykatora, pozostawianie kartek, wezwań na drzwiach itp. – dostępnych publicznie – może być traktowane jako poniżanie lub utratę zaufania.
Należy podkreślić, że w istocie tylko działania oparte na tytule wykonawczym w egzekucji komorniczej uprawniają wierzyciela do ściągania długu. Egzekucja komornicza prowadzona może być z wierzytelności, rachunków, wynagrodzenia, ruchomości i nieruchomości dłużnika. Dłużnik jednak korzysta z określonych praw i zwolnień spod egzekucji. Sama egzekucja oraz zachowanie komornika sądowego nie może naruszać dóbr osobistych dłużnika. Na czynność komornika służą środki zaskarżenia, które dłużnik wnosi do sądu.
W kontekście czci człowieka jako dobra osobistego, art. 23 kodeksu cywilnego wymienia wprost cześć jako dobro osobiste człowieka. Przez cześć człowieka zwykło się rozumieć dwa jej aspekty – tzw. cześć zewnętrzną w znaczeniu dobrej sławy, dobrego imienia i tzw. cześć wewnętrzną w znaczeniu godności osobistej, wyobrażenia o własnej wartości. Obie postacie naruszenia czci są objęte zakresem ochrony prawa.
Z kolei w orzeczeniu Sądu Najwyższego z 23 maja 2002 r., IV CKN 1076/00 (OSN 2003, Nr 9, poz. 121) stwierdzono, że przy ocenie naruszenia czci należy uwzględniać nie tylko znaczenie użytych słów, ale również cały kontekst sytuacyjny oraz jego społeczny odbiór oceniany według kryteriów właściwych dla ludzi rozsądnych i uczciwych. Konieczne jest, więc zachowanie należytych proporcji i umiaru.
Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 lutego 2017 r., Sygn. akt VI ACa 1870/15, wskazał, że nie można także aprobować sytuacji, że w celu zwalczania przeciwnika procesowego w sprawie cywilnej, zleca się przeprowadzenie jego inwigilacji przez detektywa (poprzez obserwację z ukrycia, śledzenie, filmowanie, nagrywanie rozmów z sąsiadami i innymi osobami), a następnie wykorzystuje się w ten sposób uzyskane informacje, niezwiązane z toczącą się sprawą sądową, dotyczące sfery życia prywatnego i rodzinnego, jako dowód w sprawie.
W ocenie sądu, nie stanowiło to dopuszczalnego przejawu realizacji prawa do obrony i w szerszym rozumieniu – prawa do sądu, określonego w art. 45 Konstytucji RP. Pozwany, celem wykazania swych racji, mógł skorzystać z innych środków dowodowych, przewidzianych w k.p.c., w sposób nie naruszający dóbr osobistych dłużnika.
Wskazane powyżej działanie detektywa narusza dobra osobiste dłużnika w postaci jego prawa do prywatności i wolności od bycia niepokojonym.

Sąd ocenił, że działania detektywa wywołały u pokrzywdzonego wrażenie, że ktoś go obserwuje, poczucie bycia śledzonym i osaczonym, co miało negatywny wpływ na jego stan psychiczny, wywołało u niego poczucie zagrożenia własnego wizerunku w oczach otoczenia, co z kolei spowodowało ograniczenie przez niego kontaktów społecznych.
Reasumując, dobra osobiste są pod szczególną ochroną prawną a czynności windykacyjne bardzo często prowadzą do naruszenia dobrego imienia, czci, miru domowego. Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem a w przypadku stwierdzenia naruszenia dóbr osobistych oraz prowadzenia agresywnej windykacji rekomendujemy podjęcie stosownych działań prawnych i antywindykacyjnych.

 

Stres podczas windykacji i egzekucji

Prowadzimy działania antywindykacyjne oraz antyegzekucyjne do roszczeń z umów leasingu, umów pożyczek oraz umów kredytowych. 

Stres windykacja

 

Działania antywindykacyjne i antyegzekucyjne

Naszym klientom zapewniamy ochronę i obsługę prawną w zakresie czynności antywindykacyjnych i antyegzekucyjnych.


Oferujemy:

• ochronę dóbr osobistych i miru domowego – w przypadku nękania przez windykatorów
• restrukturyzację sądową i pozasądową
• przeprowadzenie upadłości konsumenckiej z umorzeniem długów (etap przedsądowy / etap sądowy)
• przeprowadzenie upadłość firmy z umorzeniem długów (etap przedsądowy / etap sądowy)
• ochronę majątku przed egzekucją
• założenie spółki prawa handlowego
• wypracowanie ugody z wierzycielami (firmy leasingowe / banki / firmy pożyczkowe / kontrahenci)
• wypracowanie ugody z komornikiem
• obsługę nakazów zapłaty, pozwów, sprzeciwów

Windykacja - jak poradzić sobie ze stresem

Windykacja jest procesem niezwykle stresogennym. Nierzadko oprócz naruszania dóbr osobistych klienta, windykacja może być prowadzona w sposób wywołujący stres i napięcie. Psycholog Magdalena Podolska z portalu www.przyjaznypsycholog.com wskazuje na szereg czynników, mających wpływ na wywołanie negatywnych emocji.

Windykatorzy często używają następujących technik:

- zastraszanie, które ma spowodować lęki i strach, w celu wymuszenia zapłaty lub wydania przedmiotu

- nękanie (nachodzenie, telefony, SMS, maile, listy)

wypytywanie sąsiadów o dłużnika

- groźby

Wszystkie te czynności mają jeden cel: zmusić klienta do określonych zachowań. Decyzje podejmowane nagle, w stresie lub z lęku najczęściej są irracjonalne i mogą prowadzić do szkody po stronie klienta. Człowiek zastraszony jest gotowy do podpisania i zaakceptowania niekorzystnych warunków umowy, ugody, porozumienia. 

W jaki więc sposób poradzić sobie ze stresem i windykacją? 

  • nie podejmować decyzji w napięciu, bez przemyślenia, w stresie i pod wpływem emocji
  • w przypadku zastraszania i nacisków ze strony windykatora, informować, że naruszane są dobra osobiste oraz poinformować, że potrzebny jest dodatkowy czas na zgromadzenie środków finansowych i zweryfikowanie stanu faktycznego, rozrachunków, wpłat, korespondencji
  • komunikować się na piśmie, co najmniej w drodze SMS, e-maila - taka forma kontaktu gwarantuje skuteczność składanych oświadczeń woli; nie składać deklaracji bez przemyślenia
  • "dać sobie czas" na przemyślenie sprawy pod kątem prawnym, rachunkowym, skontaktować się z naszym zespołem lub inną kancelarią celem uzyskania wsparcia

W przypadku potrzeby wsparcia psychologa, opanowania stresu, lęku i napięcia - rekomendujemy rozmowę / konsultację z psychologiem również online.

Nieważne wypowiedzenie kilku umów leasingu

Wypowiedzenie kilku umów leasingu przy zaległości z jednej umowy jest sprzeczne z art. 70913 kodeksu cywilnego.

Nieważne wypowiedzenie wszystkich umów leasingu

 
W naszej codziennej praktyce bardzo często spotykamy się z kontrowersyjnymi zapisami w umowach leasingu, w których to finansujący zastrzega, że w przypadku zaległości w zapłacie którejkolwiek z opłat, finansujący ma prawo do rozwiązania wszystkich umów.
Czy firma leasingowa może wypowiedzieć wszystkie umowy łączące strony? W jaki sposób powinny być księgowane wpłaty klienta?


Przykładowy, kontrowersyjny zapis w umowie leasingowej:


„W przypadku gdy Leasingobiorca zawarł z Leasingodawcą więcej niż jedną umowę leasingu, opóźnienie w zapłacie którejkolwiek z opłat upoważnia Leasingodawcę do rozwiązania bez wypowiedzenia także pozostałych umów leasingu. Rozwiązanie przez Leasingodawcę porozumienia w sprawie ubezpieczeń w leasingu zawartego do którejkolwiek z umów leasingu danego Leasingobiorcy również uprawnia Leasingodawcę do rozwiązania wszystkich umów leasingu danego Leasingobiorcy bez wypowiedzenia.”


Taki zapis w umowie leasingu nie zasługuje na ochronę prawną. Jest to typowe nadużycie prawa podmiotowego. Zgodnie z art. 5 k.c.: „Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.”


Inny problem sprowadza się do zapisów w umowie leasingu, w której to leasingodawca zastrzega sobie, że wpłaty klienta nie będą księgowane zgodnie z tytułem przelewu a wg przykładowej, następującej kolejności:
- odsetki
- monity
- kary umowne / windykacja
- kapitał do umowy leasingu – najstarsza zaległość (w przypadku zawarcia kilku umów)


Taki zapisy również nie zasługują na ochronę prawną. Każda umowa leasingu jest bowiem odrębnym kontraktem. Wskazany zapis w umowie jest nieważny. Firma leasingowa nie mogła wypowiedzieć wszystkich umów leasingu w przypadku braku płatności tylko jednej raty. Takie postanowienie jest sprzeczne z art. 70913 kodeksu cywilnego. W ocenie sądów firma leasingowa nie może przenieść skutków naruszenia jednej umowy na wszystkie pozostałe umowy. Art. 70913 § 2 kodeksu cywilnego w ostatnim zdaniu wprost wskazuje, że nieważne są postanowienia umowy leasingu, które przewidują mniej korzystne dla leasingobiorcy przesłanki i tryb wypowiedzenia umowy leasingu niż te przewidziane w ustawie. Ponadto należy uznać, że taki zapis umowy narusza naturę stosunku prawnego oraz zasady współżycia społecznego. Narusza on zasadę uczciwości w obrocie gospodarczym i równorzędnego traktowania uczestników obrotu. Trzeba zauważyć, że firmy leasingowe mają na rynku pozycję dominującą. Działają na podstawie nienegocjowanych wzorów umów (vide: Wyrok Sądu Apelacyjnego w Wrocławiu z dnia 6 grudnia 2013 roku, sygn. akt: I ACa 1312/13).
Co do zasady, leasingobiorca (dłużnik) nie może się sprzeciwić zaliczeniu wpłaty najpierw na odsetki, natomiast może oczekiwać zaksięgowania wpłaty zgodnie ze swoją dyspozycją. Jeśli jednak dłużnik nie zatytułował wpłaty precyzyjnie, o tym, jak zaliczyć wpłatę decyduje wierzyciel (firma leasingową). Warto o tym pamiętać. Dokonując przelewu nalezy opisać rodzaj wpłaty, np. "Wpłata raty 10 (nr faktury) do umowy leasingu 2345/2020".

Art. 451 kodeksu cywilnego [Sposób zaliczenia zapłaty]
§ 1.
Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne.
§ 2.
Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia na poczet innego długu.
§ 3.
W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych - na poczet najdawniej wymagalnego.

Niewielka zaległość w spłacie raty leasingu

W przypadku istnienia zobowiązań z tytułu umowy leasingu, zgodnie z aktualnym orzecznictwem (vide: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 maja 2013 r., sygn. akt IV CSK 679/12) wypowiadanie umowy leasingowej (szerzej: finansowej) nie jest uzasadnione w przypadku niewielkiej należności przeterminowanej w stosunku do udzielonego finansowania. Taka postawa stanowi bowiem rażące nadużycie prawa podmiotowego (art. 5 k.c.).

 

Szkoda za wypowiedzenie wszystkich umów leasingowych


W przypadku wypowiedzenia wszystkich umów przez leasingodawcę, leasingobiorca może domagać się naprawienia szkody przez firmę leasingową na zasadach ogólnych. W takim przypadku bowiem, firma leasingowa działa na szkodę swojego klienta, któremu z jednej strony uniemożliwia osiąganie pożytków (istota umowy leasingu), z drugiej zaś strony leasingobiorca zostaje pozbawiony możliwości wykupu przedmiotu leasingu za wartość końcową i dalszego używania lub odsprzedaży.

słowa kluczowe: [wypowiedziana umowa leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, wypowiedzenie kilku umów leasingu] 

Pozew o nakazanie wydania przedmiotu w leasingu.

Po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy leasingu, finansujący żąda wydania przedmiotu leasingu. Czy takie działania są zgodne z prawem?

Problem leasing1

Zgodnie z art. 7091 k.c. przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Z powyższego oznacza, iż własność przedmiotu leasingu przynależy finansującemu.
W przypadku skutecznego rozwiązania umowy leasingu, finansujący może żądać wydania przez korzystającego przedmiotu leasingu. Przesłanki wypowiadania i rozwiązywania umowy leasingu określa umowa leasingu oraz stosowne artykuły kodeksu cywilnego.
Najczęściej wydanie przedmiotu leasingu następuje dobrowolnie przez korzystającego pod adresem wskazanym przez leasingodawcę w pisemnym wypowiedzeniu umowy. Alternatywnie, w przypadku zwłoki w wydaniu przedmiotu leasingu, finansujący dokona przymusowego odbioru przedmiotu leasingu na koszt korzystającgo (windykacja terenowa). Jeśli jednak odbiór przedmiotu leasingu będzie niemożliwy (korzystający odmawia wydania przedmiotu lub go ukrywa), leasingodawca może złożyć do sądu cywilnego „Pozew o nakazanie wydania przedmiotu w leasingu”.

Zespół specjalistów oraz prawników naszej kancelarii oferuje Państwu audyt nad prawidłowym rozliczeniem umowy leasingu na etapie przedsądowym oraz profesjonalną obsługę na etapie procesowym, w szczególności w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu lub kredytu.

Pozew o wydanie

Pozew składa się do sądu właściwego ze względu na siedzibę korzystającego.
W pozwie powód wskazuje wartość przedmiotu sporu (wartość przedmiotu leasingu) i żąda nakazanie pozwanemu wydania przedmiotu leasingu oraz zasądzenia kosztów postępowania.
W treści pozwu, powód powinien wskazać istotne dla sprawy okoliczności, w szczególności powinien przedstawić dokumenty, z których wynika fakt zawarcia oraz wypowiedzenia umowy leasingu. Powód musi również udowodnić, iż podjął próby pozasądowego rozwiązania sporu.
Należy pamiętać, że zgodnie z art. 70913 k.c.:
§ l. Korzystający obowiązany jest płacić raty w terminach umówionych.
§ 2. Jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne.
Zatem powód musi udowodnić po pierwsze, że skutecznie wypowiedział umowę leasingu, po drugie, że wezwał korzystającego do wydania przedmiotu leasingu a ten przedmiotu nie wydał.
W przypadku wydania przez sąd wyroku i nadania mu klauzuli wykonalności, powód będzie mógł odebrać przedmiot leasingu przy udziale policji oraz organów egzekucyjnych.
Korzystającemu przysługuje prawo wniesienia środków zaskarżenia, w szczególności odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia pozwu.
Z praktyki naszej kancelarii wynika, iż spór w przedstawionym zakresie może prowadzić do ugody przesądowej, sądowej lub mediacji. Skuteczne podniesienie zarzutów w odpowiedzi na pozew o wydanie może doprowadzić do uznania, że doszło do bezskutecznego wypowiedzenia umowy leasingu. W takim przypadku korzystający mógłby zażądać przeniesienia własności przedmiotu leasingu od finansującego.

Zalecamy podczas zwrotu przedmiotu leasingu wykonać własne zdjęcia przedmiotu oraz zdjęcia lub skany dokumentów (polisy, gwarancji, dowodu rejestracyjnego itp.). Przedmiot powinien być czysty. W innym przypadku narażamy sie na koszty czyszczenia oraz ryzyko wpisania w protokole informacji, iż z uwagi na zabrudzenia nie jest możliwe zweryfikowanie stanu przedmiotu. 

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem w celu zlecenia obsługi prawnej na etapie przedsądowym oraz sądowym.

Słowa kluczowe:

[odbiór przedmiotu leasingu,  pozew o wydanie, wypowiedzenie umowy leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, wezwanie do zapłaty, windykacja przedmiotu leasingu, Finserv, Leasing Polski, Bre, Mleasing, EFL, Idea, Raiffeisen Leasing, PKO Leasing, Impuls Lesing, naruszenie dóbr osobistych, antywindykacja]

Dyrektor ds. sprzedaży i rozwojuZapraszam do korzystania z pomocy prawnej.

Artur Podolski
Dyrektor ds. rozwoju i sprzedaży.

Wynajem przedmiotu leasingu

21-05-2022 Wyświetleń:915 Blog

Wynajem przedmiotu leasingu Wynajem przedmiotu leaisngu wymaga zgody finansującego, pod rygorem wypowiedzenia umowy leaisngu Nasi klienci często pytają, czy możliwe jest wynajmowanie przedmiotu le(...)

Naruszenie dóbr osobistych

07-07-2021 Wyświetleń:2698 Blog

Naruszenie dóbr osobistych Dobra osobiste są pod szczególną ochroną prawną.  W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu lub umowy kredytu / pożyczki najczęściej prowadzona jest agresywna windyk(...)

Nieważne wypowiedzenie kilku umów leasingu

03-04-2021 Wyświetleń:3301 Blog

Nieważne wypowiedzenie kilku umów leasingu Wypowiedzenie kilku umów leasingu przy zaległości z jednej umowy jest sprzeczne z art. 70913 kodeksu cywilnego.  W naszej codziennej praktyce bardzo(...)

Windykacja a stres

22-02-2021 Wyświetleń:3241 Blog

Stres podczas windykacji i egzekucji Prowadzimy działania antywindykacyjne oraz antyegzekucyjne do roszczeń z umów leasingu, umów pożyczek oraz umów kredytowych.    Działania antywindyk(...)

Pozew o nakazanie wydania przedmiotu w leasingu

16-01-2021 Wyświetleń:3434 Blog

Pozew o nakazanie wydania przedmiotu w leasingu. Po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy leasingu, finansujący żąda wydania przedmiotu leasingu. Czy takie działania są zgodne z prawem? Zgodnie z ar(...)

Wznowienie umowy leasingu

23-11-2020 Wyświetleń:5929 Blog

Wznowienie umowy leasingu / cofnięcie wypowiedzenia umowy leasingu może odbyć sie na podstawie norm prawnych kodeksu cywilnego i wypracowanej ugody.   Otrzymałeś wypowiedzenie umowy(...)

Nowe zasady egzekucji komorniczej w 2019 r.

04-02-2019 Wyświetleń:8858 Blog

Nowe zasady egzekucji komorniczej w 2019 r. W dniu 22 marca 2018 r. została wydana nowa Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Poniżej zostaną omówione najważniejs(...)

Antywindykacja

16-01-2019 Wyświetleń:3132 Blog

Antywindykacja w umowach leasingowych Prowadzimy działania antywindykacyjne oraz antyegzekucyjne do roszczeń z umów leasingu, umów pożyczek oraz umów kredytowych.    Działania antywindy(...)

Przywłaszczenie przedmiotu leasingu i wyrok karny

20-11-2018 Wyświetleń:10194 Blog

Przywłaszczenie przedmiotu leasingu i wyrok karny Przestępstwo przywłaszczenia jest przestępstwem umyślnym, kierunkowym – to znaczy, że można je popełnić jedynie w zamiarze bezpośrednim. Sprawca musi(...)

Kara umowna w umowach leasingowych

14-07-2018 Wyświetleń:12704 Blog

Kara umowna w umowach leasingowych Kara umowna to suma pieniędzy, przewidziana na pokrycie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna może być zastrzeżona tylko i w(...)

Odstąpienie od umowy leasingu przez korzystającego

03-03-2018 Wyświetleń:18763 Blog

Odstąpienie od umowy leasingu przez korzystającego Umowa leasingu zabezpiecza przede wszystkim interes leasingodawcy i co do zasady korzystający (leasingobiorca) nie może rozwiązać umowy. Takie prawo(...)

Leasing czy kredyt? Jakie finansowanie wybrać dla …

07-09-2017 Wyświetleń:19064 Blog

Leasing czy kredyt? Jakie finansowanie wybrać dla firmy. Czy to w leasingu, czy kredycie, wykorzystując różne instrumenty, przedsiębiorca odliczy koszty od podstawy opodatkowania - rozmowa z Arturem (...)

Wynajem a leasing. Różnice. Wady i zalety.

30-08-2016 Wyświetleń:17921 Blog

Wynajem a leasing. Różnice. Wady i zalety. Zarówno najem, jak i leasing, umożliwiają odpłatne korzystanie z cudzej rzeczy. Te dwie instytucje prawne, pomimo że są pod wieloma względami do siebie po(...)

Wezwanie do wykupu weksla

04-03-2016 Wyświetleń:18840 Blog

Wezwanie do wykupienia weksla Zabezpieczeniem umowy leasingu jest bardzo często weksel in blanco. W przypadku rozwiązania umowy leasingu wystawiony przez leasingobiorcę weksel powinien zostać wy(...)

Rozliczenie stron umowy leasingu z klauzulą walory…

04-03-2016 Wyświetleń:19371 Blog

Rozliczenie stron umowy leasingu z klauzulą waloryzacyjną Elementy konstrukcyjne umowy tzw. leasingu denominowanego W niniejszym artykule, z uwagi na drastyczny w ostatnim okresie wzrost przypadków (...)

Flota własna czy leasingowana – korzyści i minusy

15-02-2016 Wyświetleń:17838 Blog

Flota własna czy leasingowana – korzyści i minusy Rozmowa dla Gazety Finansowej z Arturem Podolskim – menadżerem portalu Strefaleasingu.pl  Kosztowo, zarówno kredyt jak i leasing są w istocie t(...)

Wartość zwróconego przedmiotu leasingu

21-01-2016 Wyświetleń:20052 Blog

Ustalenie wartości zwróconego przedmiotu leasingu Zasadą jest, że dochodzona przez finansującego należność z tytułu niezapłaconych rat leasingowych, powinna zostać zmniejszona o wartość odzyskanego p(...)

Czy wiesz, że...

"Sprzedaż przedmiotu leaisngu  - Finansujący nie powinien zbywać rzeczy poniżej rzeczywiście możliwej do uzyskania ceny, w przeciwnym bowiem wypadku może narazić się na zarzut nienależytego rozliczenia przedterminowo rozwiązanej umowy leasingu."

"Umowa leasingu nie obniża zdolności kredytowej przedsiebiorstwa."

"Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za przydatność rzeczy do umówionego użytku."

 

 

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu? Umowa leasingu została źle rozliczona? Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem ...

Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty

Otrzymałeś nakaz zapłaty? Przygotujemy profesjonalne zarzuty lub sprzeciw. Wstrzymaj klauzulę wykonalności i nie dopuść do egzekucji komorniczej.

Pomoc prawna w leasingu

Pomoc prawna w leaisngu

Pomoc prawna w leasingu. Masz problem z leasingiem? Przekaż naszemu zespołowi swoją sprawę i wygraj!

Początek strony

leasing - wypowiedzenie umowy leasingu - rozliczenie umowy leasingu - pomoc prawna w leasingu - mam problem z leasingiem - wezwanie do wykupienia weksla - wykup weksla - wezwanie do wykupu weksla