Blog

UMOWA LEASINGU A WYKREŚLENIE FIRMY Z CEIDG LUB KRS

Jakie są skutki wykreślenia firmy leasingobiorcy w przypadku zawarcia umowy leasingu? 

Wykup w leasingu

Obraz autorstwa wavebreakmedia_micro na Freepik

WYPOWIEDZENIE UMOWY LEASINGU W PRZYPADKU ZAMKNIĘCIA DZIAŁALNOŚCI

Najczęściej, jeśli leasingobiorca złożył wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów gospodarczych (lub innego właściwego rejestru) lub w stosunku do leasingobiorcy wszczęte zostało postępowanie zmierzające do likwidacji lub rozwiązania lub wyznaczony został zarządca majątku lub kurator albo leasingobiorca przystąpi do sprzedaży swojego przedsiębiorstwa lub majątku bądź jego istotnej części, lub jeśli zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub rolniczej - umowa leasingu może zostać wypowiedziana przez leasingodawcę.

CO MOGĘ ZROBIĆ ABY NIE STRACIĆ PRZEDMIOTU LEASINGU?

W przypadkach gdy firma leasingowa wypowie umowę leasingu w związku z zamknięciem firmy leasingobiorcy, prowadzimy negocjacje w zakresie przekształcenia umowy leasingu operacyjnego na leasing konsumencki lub spłatę zobowiązania w ratach / wykup przedmiotu.

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ DO ZAMKNIĘCIA FIRMY NIE TRACĄC PRZEDMIOTU LEASINGU?

 • przed zamknięciem firmy można wykupić przedmiot leasingu i zakończyć umowę przed czasem 
 • zawiesić działalność gospodarczą 
 • przekształcić umowę leasingu operacyjnego na leasing konsumencki
 • podpisać umowę cesji

ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU PO WYPOWIEDZENIU

Umowa leasingu po wygaśnięciu / wypowiedzeniu lub rozwiązaniu powinna rozliczyć się zgodnie z kodeksem cywilnym w oparciu o zasady wskazane w artykule 70915 kc., Art. 7095 kc., tj. w granicach odpowiedzialności odszkodowawczej korzystającego wobec finansującego [arg. z art. 361 § 2 kc] oraz w granicach zawartej pomiędzy stronami umowy leasingu i wykreowanego tą umową stosunku leasingu [arg. z art. 405 kc. a contrario], co znajduje uzasadnienie w doktrynie oraz orzecznictwie.

Reasumując, w razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści (wartość zwróconego przedmiotu  i dyskonto odsetkowe), jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu. W przypadku nadwyżki, środki powinny być zwrócone leasingobiorcy. W przypadku per salda ujemnego na umowie leasingu, powstaje zobowiązanie leasingobiorcy w stosunku do leasingodawcy. 

Na życzenie naszych klientów dokonujemy analizy umów oraz służymy pomocą prawną. 

 

Słowa kluczowe:

[wypowiedzenie umowy leasingu, wykup przedmiotu leasingu, wykreślenie firmy a leasing, przeniesienie własności przedmiotu leasingu, zakończenie umowy leasingu, Finserv, Leasing Polski, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, PEKAO Leasing, PKO Leasing, Impuls Leasing, VB Leasing ]

KOSZTY SĄDOWE W SPORACH - LEASING

Poniżej prezentujemy koszty, które ponoszą strony umów leasingowych w przypadku sporów sądowych.

koszty sądowe w sporach sądowych w leasingu

OPŁATY SĄDOWE

W przypadku skierowania pozwu opłaty sądowe przedstawiają się następująco w zależności od WPS czyli Wartości Przedmiotu Sporu:

1. Do 500 zł

30 zł

2. Ponad 500 zł do 1 500 zł

100 zł

3. Ponad 1 500 zł do 4 000 zł

200 zł

4. Ponad 4 000 zł do 7 500 zł

400 zł

5. Ponad 7 500 zł do 10 000 zł

500 zł

6. Ponad 10 000 zł do 15 000 zł

750 zł

7. Ponad 15 000 zł do 20 000 zł

1 000 zł

W sprawach o prawa majątkowe przy wartości przedmiotu sporu lub wartosci przedmiotu zaskarzenia ponad 20 000 złotych pobiera się od pism opłatę stosunkową wynoszacą 5% tej wartosci, nie więcej jednak niż 200 000 złotych.

KOSZTY ZASTĘPSTWA PROCESOWEGO W SPORACH Z LEASINGIEM

Ile zapłacę prawnikowi za prowadzenie sprawy w zależności od Wartości Przedmiotu Sporu? 

Koszty zastępstwa procesowego to wynagrodzenie, jakie płacimy  prawnikowi (adwokat / radca prawny) za prowadzenie sprawy przed sądem. Koszty zastępstwa procesowego wynikają z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie lub radcy prawnego.

 • do 500 zł – 90 zł;
 • powyżej 500 zł do 1500 zł – 270 zł;
 • powyżej 1500 zł do 5000 zł – 900 zł;
 • powyżej 5000 zł do 10 000 zł – 1800 zł;
 • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł;
 • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł;
 • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł;
 • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł;
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł.

CZY MOGĘ ZWOLNIĆ SIĘ Z KOSZTÓW SĄDOWYCH?

 • Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w części, jeżeli strona jest w stanie ponieść tylko część tych kosztów. Częściowe zwolnienie od tych kosztów może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo niektórych opłat lub wydatków. Może też polegać na przyznaniu zwolnienia co do pewnej części roszczenia lub co do niektórych roszczeń dochodzonych łącznie; roszczenia te lub ich części sąd oznacza w postanowieniu o przyznaniu częściowego zwolnienia od kosztów sądowych. Strona częściowo zwolniona od kosztów sądowych obowiązana jest uiścić opłaty oraz ponieść wydatki w takiej wysokości, jaka nie jest objęta zwolnieniem przyznanym przez sąd. Przepis art. 100 ust. 1 stosuje się odpowiednio (art. 101 ust. 1- 3  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)
 • Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 102  ust. 1  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)
 • Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się według ustalonego wzoru (art. 102  ust. 2  ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)


Słowa kluczowe: koszty sądowe w sporach z leasingiem, cennik - radca prawny / adwokat, opłaty sądowe - leasing

W przypadku wystąpienia problemów w obsłudze umowy leasingowej / kredytowej zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami.

Artykuł przygotowany przez serwis: www.strefaleasingu.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wysokość opłat sądowych - strona sądu

NEGATYWNE ASPEKTY ZAWARCIA KILKU UMÓW LEASINGU W JEDNEJ FIRMIE LEASINGOWEJ

Jakie są korzyści a jakie ryzyka zawarcia kilku umów leasingu w jednej firmie leasingowej? 

dokument

KORZYŚCI DLA KORZYSTAJĄCEGO ZAWARCIA KILKU UMÓW LEASINGU W JEDNEJ KORPORACJI LEASINGOWEJ

 • w ramach uproszczonej procedury lub jednego procedowania sprawy, korzystający pozyskuje finansowanie na kilka przedmiotów
 • możliwe negocjacje w zakresie uzyskania lepszego oprocentowania przy podpisaniu kilku kontraktów
 • rabat u dostawcy współpracującycm z firmą leasingową

RYZYKA ZAWARCIA KILKU UMÓW LEASINGU W JEDNEJ KORPORACJI LEASINGOWEJ

 • zaległość na jednej umowie może spowodować wypowiedzenie pozostałych kontraktów
 • wpłaty księgowane są do najstarszych zaległości, a co za tym idzie wpłata do umowy X może być zaliczona do umowy Y, Z itd....
 • w przypadku problemów finansowych / zaległości korporacja leasingowa może wypowiedzieć wszystkie umowy leasingu
 • w przypadku szkody komunikacyjnej częściowej lub całkowitej wypłacenie odszkodowania może być uwarunkowane przez korporację leasingową zaległościami na pozostałych umowach leasingu
 • w przypadku szkody komunikacyjnej częściowej lub całkowitej korporacja leasingowa może zaliczyć wypłacone odszkodowanie na poczet innej umowy leasingu
 • rozwiązanie jednej umowy leasingu może wpływać na rozwiązanie lub wypowiedzenie pozostałych umów leasingu

Reasumując, warto zadbać o dywersyfikację swojego portfela i zawierać umowy leaisngu (jedna umowa / jedna korporacja) w różnych korporacjach (podstawowe kryterium bezpieczeństwa). W przypadku problemów, korzystający może utracić jedną umowę a nie wszystkie w ramach jednej korporacji. 

DYWERSYFIKACJA RYZYKA, rozproszenie ryzyka, rozłożenie ryzyka - metoda zmniejszenia ryzyka związanego z prowadzoną działalnością poprzez jej zróżnicowanie, tak aby straty w jednym obszarze mogły być skompensowane zyskami w innym.

W naszej praktyce często spotykamy sytuacje, w których leasingobiorcy narażeni są na szkodę w wyniku konfliktu z korporacją leasingową, polegającym na wypowiedzeniu wszystkich umów leasingu w przypadku problemów z jedną umową lub nieznaczną zaległością. Nasi eksperci pozostają do Państwa dyspozycji w przypadku problemów w spłacie / rozliczeniu umowy leasingu oraz kredytu. 

Słowa kluczowe:

[wypowiedzenie umowy leasingu, wypowiedziana umowa leasingu, wznowienie umowy leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, wezwanie do zapłaty, windykacja przedmiotu leasingu, Finserv, Leasing Polski, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, PEKAO Leasing, PKO Leasing, Impuls Leasing ]

WYKUP W UMOWIE LEASINGU - NIE ZAWSZE PO WARTOŚCI Z HARMONOGRAMU

Jakie są zapisy w umowach leasingowych? 

Wykup w leasingu

Obraz autorstwa pressfoto na Freepik

WYKUP PRZEDMIOTU LEASINGU PO ZAKOŃCZENIU UMOWY LEASINGU

 

 • najczęściej korzystający może wykupić przedmiot leasingu po zakończeniu umowy leasingu za wartość resztową (wartość końcową) wskazaną w umowie leasingu

 • korzystający powinien powiadomić finansującego 1-2 miesięcy przed zakończeniem umowy o realizacji wykupu

 • zgodnie z art. 70916 K.C.: "Jeżeli finansujący zobowiązał się, bez dodatkowego świadczenia, przenieść na korzystającego własność rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu, korzystający może żądać przeniesienia własności rzeczy w terminie miesiąca od upływu tego czasu, chyba że strony uzgodniły inny termin."

JAKIE RYZYKA CZYHAJĄ NA KORZYSTAJACEGO?

W naszej praktyce spotkaliśmy nieuczciwe zapisy w umowach leasingowych polegające na przedstawieniu klientowi harmonogramu z podziałem na opłatę wstępną, raty i wykup, jednak w treści umowy leasingowej została zawarta klauzula, iż wykup przedmiotu leasingu może nastąpić po wartości rynkowej, nie mniejszej jak wartość resztowa określona w harmonogramie. Czyli klient, który zawarł taką umowę leasingu, nie może nabyć np. auta za wartość wynikającą z harmonogramu. Przykładowo, jeśli w dniu zawarcia umowy leasingu pojazd był warty 100 tys. zł a wartość resztową ustalono w harmonogramie na 10% wartości początkowej, to klient spodziewa się, że będzie mógł wykupić przedmiot za 10 tys. zł. Jednak firma leasingowa wykorzystując nieuczciwy zapis umowy, godzi się na przeniesienie własności za kwotę rynkową, czyli np. 50 tys. zł. Oczywiste jest, że taka praktyka firm leasingowych prowadzi do całkowitego zaburzenia struktury finansowej a zapisy w harmonogramie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. I tak, klient mógł spodziewać się kosztów leasingu wg harmonogramu np. na poziomie 107% i na tej podstawie wybrał ofertę firmy leasingowej, jednak na zakończenie umowy leasingu koszty w przedstawionym przykładzie mogą wynieść 157%. 

Na życzenie naszych klientów dokonujemy analizy umów oraz służymy pomocą prawną. 

 

Słowa kluczowe:

[wypowiedzenie umowy leasingu, wykup przedmiotu leasingu, przeniesienie własności przedmiotu leasingu, zakończenie umowy leasingu, Finserv, Leasing Polski, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, PEKAO Leasing, PKO Leasing, Impuls Leasing ]

ROZWIĄZANIE UMOWY LEASINGU

Czy korzystający może zrezygnować z leasingu przed zakończeniem umowy? Tak, jednak takie rozwiązanie naraża leasingobiorcę na poniesienie wielu negatywnych konsekwencji.  

dokument

Umowę leasingu można rozwiązać za porozumienim stron. Najczęściej jednak korzystającemu nie przysługuje takie uprawnienie na podstawie zapisów umowy leasingu. Umowa leasingu jest umową nazwaną, zawartą na czas określony.

Zespół specjalistów oraz prawników naszej kancelarii oferuje Państwu audyt nad prawidłowym rozliczeniem umowy leasingu na etapie przedsądowym oraz profesjonalną obsługę na etapie procesowym, w szczególności w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu lub kredytu.

Specjalizujemy się w zakresie:

 • wznowienia umów leasingu
 • cofnięcie wypowiedzenia umowy leasingu
 • właściwego dyskontowania w oparciu o stopę bazową i rozliczenia przyszłych rat
 • właściwego rozliczenia korzyści w aspekcie wymuszonego odbioru i sprzedaży przedmiotu leasingu
 • właściwego rozliczenia polisy ubezpieczeniowej w umowie leasingu
 • przygotowania zarzutów do nakazu zapłaty oraz wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty

CZYM RÓŻNI SIĘ ROZWIĄZANIE UMOWY LEASINGU OD WYPOWIEDZENIA?

Rozwiązanie, wypowiedzenie i odstąpienie są bardzo często mylone i wymiennie używane dla opisania sposobu zakończenia obowiązywania umowy leasingu. Niestety taka interpretacja może przynieść niekorzystne konsekwencje, ponieważ wspomniane czynności różnią się charakterem i skutkiem.

Na zasadzie swobody umów, strony mogą ułozyć swój stosunek, jednak w taki sposób aby treść lub cel stosunku umownego nie był sprzeczny z jego właściwością, obowiązującym prawem ani zasadami współżycia społecznego.

Do przedwczesnego zakończenia umowy [rozwiązanie umowy leasingu] konieczna jest zgoda firmy leasingowej, dlatego należy złożyć pisemny wniosek. Procedury związane z wypowiedzeniem powinny najczęściej zawarte są w Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu (OWUL). Taka forma zakończenia stosunku umownego może nastąpić w każdym czasie, o ile obie strony zgadzają się na taki sposób działania.

Większość umów leasingu przewiduje możliwość ich wypowiedzenia umowy leasingu przez leasingodawcę / finansującego.  W odróżnieniu od porozumienia o rozwiązaniu umowy, wypowiedzenie jest jednostronne i nie wymaga zgody drugiej strony. Korzystającemu nie przysługuje prawo wypowiadania umowy leaisngu. 

W umowie leasingu można zastrzec prawo do odstąpienia od umowy leasingu. Tożsamo jak w przypadku wypowiedzenia umowy leaisngu, wystarczy oświadczenie jednej strony o odstąpieniu od umowy. Odstąpienie ma jednak zupełnie inny cel i charakter niż wypowiedzenie. Odstąpić od umowy leasingu może zarówno finansujący jak i korzystający. 

Wypowiedzenie umowy leasingu kończy obowiązywanie umowy ze skutkiem na przyszłość. Czyli wszystko, co do momentu wypowiedzenia zostało na podstawie umowy zrealizowane czy zapłacone, jest skuteczne, wiążące i niezmienne.

Natomiast odstąpienie od umowy leasingu powoduje skutki takie, jakby umowa leasingu nigdy nie została zawarta.  Konsekwencją odstąpienia od umowy leasingu jest, że strony będą musiały zwrócić sobie nawzajem to, co otrzymały na mocy umowy. Dlatego prawo do odstąpienia od umowy przyznawane jest zazwyczaj na okoliczność wystąpienia dosyć poważnych uchybień lub naruszeń w wykonywaniu umowy leasingu lub zaistnienia istotnych zdarzeń zewnętrznych (np. znaczne opóźnienie w rozpoczęciu wykonywania umowy / wada przedmiotu leasingu itp).

 

DODATKOWY TERMIN NA ZAPŁATĘ ZALEGŁEJ RATY - W PRZYPADKU WYPOWIADANIA UMOWY LEASINGU

Konsekwencje opóźnienia w zapłacie raty leasingowej zostały określone w art. 70913 Kodeksu cywilnego. Co do zasady, korzystający obowiązany jest płacić raty w terminach umówionych. Jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, to finansujący powinien mu wyznaczyć na piśmie odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu (przyjmuje sie, że termin powinien być nie krótszy niż 7 dni) może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne.

Zatem najpierw musi nastąpić zwłoka z zapłatą co najmniej jednej raty, następnie - wyznaczenie na piśmie dodatkowego terminu do zapłaty z ostrzeżeniem, że brak zapłaty będzie skutkował wypowiedzeniem umowy. Dopiero nieotrzymanie zapłaty w dodatkowym terminie pozwala leasingodawcy wypowiedzieć umowę.

W praktyce wypowiedzenie umowy leasingu przybiera postać kierowanego przez finansującego do korzystającego oświadczenia na piśmie. W związku z tym, wypowiedzenie następuje z dniem, w którym korzystający otrzymał je i mógł zapoznać się z jego treścią niezależnie od tego, czy rzeczywiście się z nią zapoznał (art. 61 k.c.). W przypadku każdej przesłanki wypowiedzenia umowy leasingu ustawodawca dopuszcza jednak uzgodnienie przez strony terminu wypowiedzenia.

ZWROT PRZEDMIOTU LEASINGU PO WYPOWIEDZENIU UMOWY LEASINGU LUB ROZWIĄZANIU UMOWY LEASINGU

Przedmiot leasingu jest własnością finansującego. Umowy najczęściej przewidują opcję wykupu lub przeniesienia własności na korzystającego - po zakończeniu umowy leasingu zgodnie z harmonogramem. Opcja wykupu (art. 70918 kodeksu cywilnego) pozwala leasingobiorcy wykupić za ustaloną w umowie kwotę przedmiot leasingu, np. 1%. Jeśli jednak umowa ulega rozwiązaniu z uwagi na zaległości w płaceniu rat, to o opcji wykupu nie ma mowy. Przedmiot leasingu powinien wrócić do właściciela, czyli firmy leasingowej.

Brak zwrotu przedmiotu leasingu w zakreślonym przez finansującego terminie może skutkować naliczaniem kary za bezumowne korzystanie z przedmiotu leasingu (najczęściej dwukrotność wysokości raty leasingowej). Nadto leasingodawca może zgłosić przywłaszczenie organom ścigania (art. 284 kodeksu karnego):

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Dalszą konsekwencją braku zwrotu przedmiotu leasingu jest wytoczenie powództwa o wydanie, co zwiększa dodatkowo koszty korzystającego (koszty sądowe, zastępstwo prawne).

W przypadku rozwiązania umowy leasingu na mocy porozumienia między finasującym a korzystającym mamy w istocie dwa przypadki:

a) zwrot przedmiotu i rozliczenie umowy na zasadach zbliżonych do art. 70915 k.c.

b) przeniesienie własności przedmiotu leasingu na korzystającego

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem analityków i prawników, w szczególności: w przypadkach:

 • Rozwiązania umowy leasingu przez EFL

 • Rozwiązania umowy leasingu przez Leasing Polski

 • Rozwiązania umowy leasingu przez Finserv

 • Rozwiązania umowy leasingu przez Idea Getin Leasing

 • Rozwiązania umowy leasingu przez Idea

 • Rozwiązania umowy leasingu przez Mleasing

 • Rozwiązania umowy leasingu przez PKO

 • Rozwiązania umowy leasingu przez SG Equipment

Wypowiedzenie umowy leasingu musi spełniać określone warunki szczegółowo zdefiniowane przez ustawodawcę. W szczególności finansujący powinien wyznaczyć korzystającemu odpowiedni, dodatkowy termin na zapłatę zaległości. Bieg terminu zaczyna się w momencie powzięcia informacji przez korzystającego o wezwaniu (odbiór wezwania - przesyłki poleconej). W przypadku braku wyznaczenia odpowiedniego terminu na zapłatę może dojść do bezskutecznego wypowiedzenia umowy leasingu przez leasingodawcę.

CZY MOŻNA WZNOWIĆ UMOWĘ LEASINGU?

Tak. Umowę leasingu można wznowić. W każdej sprawie wykonujemy audyt i sprawdzamy zgodność zapisów umowy z zasadami kodeksowymi  oraz matematyką finansową. Składany jest wniosek o wstrzymanie czynności windykacyjnych do czasu wypracowania porozumienia. Prowadzimy negocjacje w zakresie wznowienia umowy leasingu lub jej prawidłowego rozliczenia. 

Słowa kluczowe:

[wypowiedzenie umowy leasingu, wypowiedziana umowa leasingu, wznowienie umowy leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, wezwanie do zapłaty, windykacja przedmiotu leasingu, Finserv, Leasing Polski, Bre, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, Raiffeisen Leasing, PKO Leasing, Impuls Lessing ]

Dyrektor ds. sprzedaży i rozwojuZapraszam do korzystania z pomocy prawnej.

Artur Podolski
Dyrektor ds. rozwoju i sprzedaży.

Umowa leasingu a wykreślenie firmy z CEIDG

23-03-2023 Wyświetleń:44 Blog

UMOWA LEASINGU A WYKREŚLENIE FIRMY Z CEIDG LUB KRS Jakie są skutki wykreślenia firmy leasingobiorcy w przypadku zawarcia umowy leasingu?  Obraz autorstwa wavebreakmedia_micro na Freepik W(...)

Koszty sądowe w leasingu

09-03-2023 Wyświetleń:45 Blog

KOSZTY SĄDOWE W SPORACH - LEASING Poniżej prezentujemy koszty, które ponoszą strony umów leasingowych w przypadku sporów sądowych. OPŁATY SĄDOWE W przypadku skierowania pozwu opłaty są(...)

Wykup w umowie leasingu - nie zawsze po wartości …

11-02-2023 Wyświetleń:353 Blog

WYKUP W UMOWIE LEASINGU - NIE ZAWSZE PO WARTOŚCI Z HARMONOGRAMU Jakie są zapisy w umowach leasingowych?  Obraz autorstwa pressfoto na Freepik WYKUP PRZEDMIOTU LEASINGU PO ZAKOŃCZENIU UMOW(...)

Negatywne aspekty zawarcia kilku umów leasingu w …

23-11-2022 Wyświetleń:941 Blog

NEGATYWNE ASPEKTY ZAWARCIA KILKU UMÓW LEASINGU W JEDNEJ FIRMIE LEASINGOWEJ Jakie są korzyści a jakie ryzyka zawarcia kilku umów leasingu w jednej firmie leasingowej?  KORZYŚCI DLA KORZYS(...)

Rozwiązanie umowy leasingu

22-11-2022 Wyświetleń:954 Blog

ROZWIĄZANIE UMOWY LEASINGU Czy korzystający może zrezygnować z leasingu przed zakończeniem umowy? Tak, jednak takie rozwiązanie naraża leasingobiorcę na poniesienie wielu negatywnych konsekwe(...)

Rozliczenie umowy leasingu po kradzieży

18-11-2022 Wyświetleń:140 Blog

ROZLICZENIE UMOWY LEASINGU PO KRADZIEŻY powinno nastąpić zgodnie z kodeksem oraz zasadami matematyki finansowej. W przypadku kradzieży przedmiotu leasingu w pierwszej kolejności korzystający(...)

Wynajem przedmiotu leasingu

21-05-2022 Wyświetleń:2066 Blog

Wynajem przedmiotu leasingu Wynajem przedmiotu leaisngu wymaga zgody finansującego, pod rygorem wypowiedzenia umowy leaisngu Nasi klienci często pytają, czy możliwe jest wynajmowanie przedmiot(...)

Naruszenie dóbr osobistych

07-07-2021 Wyświetleń:3796 Blog

Naruszenie dóbr osobistych Dobra osobiste są pod szczególną ochroną prawną.  W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu lub umowy kredytu / pożyczki najczęściej prowadzona jest agresyw(...)

Nieważne wypowiedzenie kilku umów leasingu

03-04-2021 Wyświetleń:4412 Blog

Nieważne wypowiedzenie kilku umów leasingu Wypowiedzenie kilku umów leasingu przy zaległości z jednej umowy jest sprzeczne z art. 70913 kodeksu cywilnego.  W naszej codziennej praktyce b(...)

Windykacja a stres

22-02-2021 Wyświetleń:4350 Blog

  STRES PODCZAS WINDYKACJI I EGZEKUCJI Prowadzimy działania antywindykacyjne oraz antyegzekucyjne do roszczeń z umów leasingu, umów pożyczek oraz umów kredytowych.    DZIAŁ(...)

Pozew o nakazanie wydania przedmiotu w leasingu

16-01-2021 Wyświetleń:4551 Blog

  POZEW O NAKAZANIE WYDANIA PRZEDMIOTU LEASINGU.   Po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy leasingu, finansujący żąda wydania przedmiotu leasingu. Czy takie działania są zgodne z pra(...)

Wznowienie umowy leasingu

23-11-2020 Wyświetleń:7905 Blog

Wznowienie umowy leasingu / cofnięcie wypowiedzenia umowy leasingu może odbyć sie na podstawie norm prawnych kodeksu cywilnego i wypracowanej ugody.   Otrzymałeś wypowiedzenie (...)

Nowe zasady egzekucji komorniczej w 2019 r.

04-02-2019 Wyświetleń:9882 Blog

Nowe zasady egzekucji komorniczej w 2019 r. W dniu 22 marca 2018 r. została wydana nowa Ustawa o komornikach sądowych. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Poniżej zostaną omówione najw(...)

Antywindykacja

16-01-2019 Wyświetleń:3859 Blog

Antywindykacja w umowach leasingowych Prowadzimy działania antywindykacyjne oraz antyegzekucyjne do roszczeń z umów leasingu, umów pożyczek oraz umów kredytowych.    Działania an(...)

Przywłaszczenie przedmiotu leasingu i wyrok karny

20-11-2018 Wyświetleń:11294 Blog

Przywłaszczenie przedmiotu leasingu i wyrok karny Przestępstwo przywłaszczenia jest przestępstwem umyślnym, kierunkowym – to znaczy, że można je popełnić jedynie w zamiarze bezpośrednim. (...)

Kara umowna w umowach leasingowych

14-07-2018 Wyświetleń:14130 Blog

Kara umowna w umowach leasingowych Kara umowna to suma pieniędzy, przewidziana na pokrycie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna może być zastrzeżona tyl(...)

Odstąpienie od umowy leasingu przez korzystające…

03-03-2018 Wyświetleń:20565 Blog

Odstąpienie od umowy leasingu przez korzystającego Umowa leasingu zabezpiecza przede wszystkim interes leasingodawcy i co do zasady korzystający (leasingobiorca) nie może rozwiązać umowy. Takie(...)

Leasing czy kredyt? Jakie finansowanie wybrać dla…

07-09-2017 Wyświetleń:20464 Blog

Leasing czy kredyt? Jakie finansowanie wybrać dla firmy. Czy to w leasingu, czy kredycie, wykorzystując różne instrumenty, przedsiębiorca odliczy koszty od podstawy opodatkowania - rozmowa z Art(...)

Wynajem a leasing. Różnice. Wady i zalety.

30-08-2016 Wyświetleń:19125 Blog

Wynajem a leasing. Różnice. Wady i zalety. Zarówno najem, jak i leasing, umożliwiają odpłatne korzystanie z cudzej rzeczy. Te dwie instytucje prawne, pomimo że są pod wieloma względami do (...)

Wezwanie do wykupu weksla

04-03-2016 Wyświetleń:19986 Blog

Wezwanie do wykupienia weksla Zabezpieczeniem umowy leasingu jest bardzo często weksel in blanco. W przypadku rozwiązania umowy leasingu wystawiony przez leasingobiorcę weksel powinien zosta(...)

Czy wiesz, że...

"Sprzedaż przedmiotu leaisngu  - Finansujący nie powinien zbywać rzeczy poniżej rzeczywiście możliwej do uzyskania ceny, w przeciwnym bowiem wypadku może narazić się na zarzut nienależytego rozliczenia przedterminowo rozwiązanej umowy leasingu."

"Umowa leasingu nie obniża zdolności kredytowej przedsiebiorstwa."

"Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za przydatność rzeczy do umówionego użytku."

 

 

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu? Umowa leasingu została źle rozliczona? Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem ...

Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty

Otrzymałeś nakaz zapłaty? Przygotujemy profesjonalne zarzuty lub sprzeciw. Wstrzymaj klauzulę wykonalności i nie dopuść do egzekucji komorniczej.

Pomoc prawna w leasingu

Pomoc prawna w leaisngu

Pomoc prawna w leasingu. Masz problem z leasingiem? Przekaż naszemu zespołowi swoją sprawę i wygraj!

Początek strony

leasing - wypowiedzenie umowy leasingu - rozliczenie umowy leasingu - pomoc prawna w leasingu - mam problem z leasingiem - wezwanie do wykupienia weksla - wykup weksla - wezwanie do wykupu weksla