Wznowienie umowy leasingu w VB Leasing w restrukturyzacji S.A.

Wznowienie umowy leasingu może odbyć się na podstawie norm prawnych kodeksu cywilnego i wypracowanej ugody.  

Wznowienie umowy leasingu w VB Leasing po wypowiedzeniu.

Otrzymałeś wypowiedzenie umowy leasingu w VB Leasing S.A.? 

Zespół specjalistów oraz prawników naszej kancelarii oferuje Państwu audyt nad prawidłowym rozliczeniem umowy leasingu w VB Leasing w restrukturyzacji S.A. na etapie przedsądowym oraz profesjonalną obsługę na etapie procesowym, w szczególności w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu lub kredytu.

Wpis powstał na prośbę klientów, którzy zawarli umowy leasingu w  spółkach leasingowych VB Leasing S.A oraz VB Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A.

Specjalizujemy się w zakresie:

 • wznowienia umów leasingu
 • cofnięcie wypowiedzenia umowy leasingu
 • właściwego dyskontowania w oparciu o stopę bazową i rozliczenia przyszłych rat
 • właściwego rozliczenia korzyści w aspekcie wymuszonego odbioru i sprzedaży przedmiotu leasingu
 • właściwego rozliczenia polisy ubezpieczeniowej w umowie leasingu
 • przygotowania zarzutów do nakazu zapłaty oraz wstrzymanie wykonalności nakazu zapłaty
 • antywindykacja - odebranie przedmiotu leasingu

W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu  rekomendujemy przeprowadzenie audytu i negocjacji w zakresie dalszej spłaty i wznowienia umowy leasingu / odstąpienia od oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy leasingu. 

Poniżej przedstawiamy stan prawny na 02.2024 r. dotyczący umów leasingu zawartych  VB Leasing S.A. i VB Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A.

VeloBank wypowiedział VB Leasing umowę i zapowiedział wstrzymanie finansowania od początku sierpnia 2023 r., a ten złożył wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego. Od dalszych losów VBL zależy sytuacja wierzycieli Idea Banku. Velo Bank to podmiot, do którego zostały wniesione aktywa Getin Noble Banku - z wyjątkiem kredytów walutowych - w ramach procesu przymusowej restrukturyzacji tego banku. 

Z oficjalnych informacji przekazanych przez VB Leasing wynika, że 25 lipca br. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VIII Wydział Gospodarczy, pozytywnie rozpatrzył wnioski o otwarcie postępowań sanacyjnych złożone dla Spółek: VB Leasing S.A. i VB Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A., co pozwala na dalszą obsługę posprzedażową Państwa umów.

Wszystkie dotychczas zawarte umowy zachowują swoją ważność. Proces restrukturyzacji będzie prowadzony pod dotychczasowymi nazwami (firmami) Spółek, ale z dodatkiem:

• VB Leasing S.A. w restrukturyzacji
• VB Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A. w restrukturyzacji

Pozostałe dane rejestrowe i dane kontaktowe Spółek nie zmienią się.

W wyniku procesu restrukturyzacji ww. spółek klienci zgłaszają problemy z zawieraniem cesji, wznowieniem umów, zakończeniem umów przed czasem. Spółki leasingowe prowadzą windykację ukierunkowane na odbiór przedmiotów leasingu z wykorzystaniem firm windykacyjnych, np. Europejskie Biuro Ochrony Finansów  Sp. z o.o., Sp. K. (EBOF), SKUZAR, RESI. Koksztys.

Ponadto klienci zgłaszają problemy z prawidłowym księgowaniem wpłat. W ramach restrukturyzacji majątek oraz zobowiązania VB Leasing zostały przeniesione do Podmiotu Zarządzającego Aktywami SA.

Ze względów organizacyjnych VB Leasing S.A. i VB Leasing spółka akcyjna Automotive S.K.A. zakończyły stacjonarną obsługę Klientów w oddziałach oraz w biurze w Jastrzębiu Zdroju.

W najgorszej sytuacji są leasingobiorcy, którzy spłacili już praktycznie całą umowę leasingu i nie mają możliwości wznowienia jej po wypowiedzeniu. W takim przypadku klienci tracą przedmioty leasingu.

Na czym polega nasza pomoc i jak wygląda procedura w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu?

Negocjujemy, audytujemy, reklamujemy i procedujemy każdą sprawę indywidualnie w zakresie wypracowania ugody z VB Leasing, z korzyścią dla naszych klientów, poszukując najlepszych rozwiązań dla stron umowy leasingowej. 

Procedura wypowiadania umowy leasingu:

1. Zwłoka w zapłacie co najmniej jednej raty leasingowej.

2. Wezwanie do zapłaty z wyznaczeniem na piśmie przez leasingodawcę dodatkowego terminu na zapłatę.

3. Rozwiązanie umowy leasingu w okolicznościach braku zapłaty raty w terminie dodatkowym.

-------PROCEDOWANIE  UGODY ----------

4. Zwrot przedmiotu leasingu na plac do leasingodawcy. Sprzedaż przedmiotu leasingu lub dalszy leasing w nowej umowie.

5. Rozliczenie umowy zgodnie z umową leasingu oraz art. 709[15] K.C. (uwzględnienie korzyści: wartość przedmiotu oraz dyskonto).

-------PROCEDOWANIE  UGODY ----------

6. Zwrot nadwyżki (opcja) na konto leasingobiorcy lub wezwanie do zapłaty na rzecz leasingodawcy - w zależności od rozliczenia kontraktu (per saldo dodatnie lub ujemne).

7. Wezwanie do wykupu weksla - w przypadku braki zapłaty przez leasingobiorcę. 

8. Wytoczenie powództwa przez leasingodawcę lub sprzedaż / cesja wierzytelności na podmiot trzeci.

9. Wytoczenie powództwa przez cesjonariusza - w przypadku cesji.

10. Uzyskanie nakazu zapłaty przez wierzyciela (klauzula natychmiast wykonalna lub wstrzymana).

11. Złożenie zarzutów / sprzeciwu przez leasingobiorcę i poręczycieli.

12. Proces sądowy (najczęściej dwie instancje).

Dodatkowy termin na zapłatę zaległej raty

Konsekwencje opóźnienia w zapłacie raty leasingowej zostały określone w art. 70913 Kodeksu cywilnego. Co do zasady, korzystający obowiązany jest płacić raty w terminach umówionych. Jeżeli dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, to finansujący powinien mu wyznaczyć na piśmie odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu (przyjmuje sie, że termin powinien być nie krótszy niż 7 dni) może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne.

Zatem najpierw musi nastąpić zwłoka z zapłatą co najmniej jednej raty, następnie - wyznaczenie na piśmie dodatkowego terminu do zapłaty z ostrzeżeniem, że brak zapłaty będzie skutkował wypowiedzeniem umowy. Dopiero nieotrzymanie zapłaty w dodatkowym terminie pozwala leasingodawcy wypowiedzieć skutecznie umowę.

W praktyce wypowiedzenie umowy leasingu / wypowiedzenie umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym przybiera postać kierowanego przez finansującego do korzystającego oświadczenia na piśmie. W związku z tym, wypowiedzenie następuje z dniem, w którym korzystający otrzymał je i mógł zapoznać się z jego treścią niezależnie od tego, czy rzeczywiście się z nią zapoznał (art. 61 k.c.). W przypadku każdej przesłanki wypowiedzenia umowy leasingu ustawodawca dopuszcza jednak uzgodnienie przez strony terminu wypowiedzenia.

Zwrot przedmiotu leasingu po wypowiedzeniu umowy leasingu

Przedmiot leasingu jest własnością finansującego. Umowy najczęściej przewidują opcję wykupu lub przeniesienia własności na korzystającego - po zakończeniu umowy leasingu zgodnie z harmonogramem. Opcja wykupu (art. 70918 kodeksu cywilnego) pozwala leasingobiorcy wykupić za ustaloną w umowie kwotę przedmiot leasingu, np. 1%. Jeśli jednak umowa ulega rozwiązaniu z uwagi na zaległości w płaceniu rat, to o opcji wykupu nie ma mowy. Przedmiot leasingu powinien wrócić do właściciela, czyli firmy leasingowej.

Brak zwrotu przedmiotu leasingu w zakreślonym przez finansującego terminie może skutkować naliczaniem kary za bezumowne korzystanie z przedmiotu leasingu (najczęściej dwukrotność wysokości raty leasingowej). Nadto leasingodawca może zgłosić przywłaszczenie organom ścigania (art. 284 kodeksu karnego):

§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

Dalszą konsekwencją braku zwrotu przedmiotu leasingu jest wytoczenie powództwa o wydanie, co zwiększa dodatkowo koszty korzystającego (koszty sądowe, zastępstwo prawne).

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem analityków i prawników, w szczególności w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu lub wadliwego rozliczenia / nakazu zapłaty:

 • Wznowienie umowy leasingu przez EFL
 • Wznowienie umowy leasingu VB Leasing
 • Wznowienie umowy leasingu przez Leasing Polski
 • Wznowienie umowy leasingu przez Finserv
 • Wznowienie umowy leasingu przez Idea Getin Leasing
 • Wznowienie umowy leasingu przez Idea
 • Wznowienie umowy leasingu przez Mleasing
 • Wznowienie umowy leasingu przez PKO
 • Wznowienie umowy leasingu przez SG Equipment

Wypowiedzenie umowy leasingu musi spełniać określone warunki szczegółowo zdefiniowane przez ustawodawcę. W szczególności finansujący powinien wyznaczyć korzystającemu odpowiedni, dodatkowy termin na zapłatę zaległości. Bieg terminu zaczyna się w momencie powzięcia informacji przez korzystającego o wezwaniu (odbiór wezwania - przesyłki poleconej). W przypadku braku wyznaczenia odpowiedniego terminu na zapłatę może dojść do bezskutecznego wypowiedzenia umowy leasingu przez leasingodawcę.

Czy można wznowić umowę leasingu?

Tak. Umowę leasingu można wznowić. W każdej sprawie wykonujemy audyt i sprawdzamy zgodność zapisów umowy z zasadami kodeksowymi  oraz matematyką finansową. Składany jest wniosek o wstrzymanie czynności windykacyjnych do czasu wypracowania porozumienia. Prowadzimy negocjacje w zakresie wznowienia umowy leasingu czego skutkiem jest cofnięcie wypowiedzenia umowy leasingu i jej prawidłowe rozliczenie. 

[wypowiedzenie umowy leasingu, wypowiedziana umowa leasingu, cofnięcie wypowiedzenia umowy leasingu, wznowienie umowy leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, wezwanie do zapłaty, windykacja przedmiotu leasingu, odbiór przedmiotu leasingu, Finserv, Leasing Polski, Bre, Mleasing, EFL, Idea Getin Leasing, Raiffeisen Leasing, PKO Leasing, Impuls Leasing, VB Leasing, VeloBank ]

Popularne słowa kluczowe