Wynajem przedmiotu leasingu

Wynajem przedmiotu leaisngu wymaga zgody finansującego, pod rygorem wypowiedzenia umowy leaisngu.

Wynajem przedmiotu leasingu. Zgoda na wynajem przedmiotu leasingu.

Nasi klienci często pytają, czy możliwe jest wynajmowanie przedmiotu leaisngu. Poniżej prezentujemy wytyczne prawne. 

Procedura w przypadku wynajmu przedmiotu leasingu osobie trzeciej

Zgodnie z art. 70912 kodeksu cywilnego: 

§ l. Bez zgody finansującego korzystający nie może oddać rzeczy do używania osobie trzeciej.

§ 2. W razie naruszenia obowiązku określonego w § l finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia.

Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, iż oddanie rzeczy leasingowanej do używania osobie trzeciej / wynajem / użyczenie - może się odbyć wyłącznie za pisemną zgodą finansującego. 

Zapisy umowy leasingu najczęściej powielają treść artykułu art. 70912 kodeksu cywilnego. 

Konsekwencje wynajmu przedmiotu leasingu (samochód / maszyna / nieruchomość)  bez zgody firmy leasingowej

Konsekwencje wynajmu / użyczenia przedmiotu leasingu osobie trzeciej bez zgody finansującego  sprowadzają się do ziszczenia przesłanki, pozwalającej finansującemu na wypowiedzenie umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym.

W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu i odbioru przedmiotu leasingu przez leasingodawcę, umowa leasingu rozlicza się w oparciu o art. 70915 kodeksu cywilnego: "W razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a nie zapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i rozwiązania umowy leasingu."

Ponadto, finansujący może żądać opłaty (kara umowna lub opłata manipulacyjna) według tabeli opłat i prowizji, która jest integralną częścią umowy leasingu i ogólnych warunków umowy leasingu. 

W jaki sposób uzyskać zgodę na wynajem / użyczenie przedmiotu leasingu 

Najczęściej wystarczy złożyć odpowiedni wniosek w firmie leasingowej. Należy pamiętać, ze korporacja leasingowa może odmówić wydania zgody. Ponadto, finansujący może rozróżnić, następujące przypadki:

a) wynajem komercyjny krótkoterminowy (np. samochód w wypożyczalni / może obowiązywać dodatkowe ubezpieczenie)

b) wynajem długoterminowy (wskazanie konkretnego podmiotu)

c) wskazanie użytkownika (wskazanie konkretnego podmiotu)

W czym możemy pomóc?

W przypadku problemów z uzyskaniem zgody na wynajem lub w okolicznościach wypowiedzenia umowy leaisngu - zapraszamy do naszej kancelarii. W imieniu naszych klientów prowadzimy czynności prawne w zakresie leasingu, audytujemy rozliczenia oraz warunki formalne, negocjujemy ugody. Reprezentujemy naszych klientów w sporach sądowych. 

Słowa kluczowe:

[wynajem przedmiotu leasingu, wynajem samochou w leasingu, wypowiedzenie umowy leasingu, wypowiedziana umowa leasingu, wznowienie umowy leasingu, wynajem  samochodu w leaisngu ]

Popularne słowa kluczowe