POZEW O NAKAZANIE WYDANIA PRZEDMIOTU LEASINGU.

Po wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy leasingu, finansujący żąda wydania przedmiotu leasingu. Czy takie działania są zgodne z prawem?

Wydanie przedmiotu leasingu po wypowiedzianej umowie leasingu.

Zgodnie z art. 7091 k.c. przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. Z powyższego oznacza, iż własność przedmiotu leasingu przynależy finansującemu.
W przypadku skutecznego rozwiązania umowy leasingu, finansujący może żądać wydania przez korzystającego przedmiotu leasingu. Przesłanki wypowiadania i rozwiązywania umowy leasingu określa umowa leasingu oraz stosowne artykuły kodeksu cywilnego.
Najczęściej wydanie przedmiotu leasingu następuje dobrowolnie przez korzystającego pod adresem wskazanym przez leasingodawcę w pisemnym wypowiedzeniu umowy. Alternatywnie, w przypadku zwłoki w wydaniu przedmiotu leasingu, finansujący dokona przymusowego odbioru przedmiotu leasingu na koszt korzystającgo (windykacja terenowa). Jeśli jednak odbiór przedmiotu leasingu będzie niemożliwy (korzystający odmawia wydania przedmiotu lub go ukrywa), leasingodawca może złożyć do sądu cywilnego „Pozew o nakazanie wydania przedmiotu w leasingu”.

Zespół specjalistów oraz prawników naszej kancelarii oferuje Państwu audyt nad prawidłowym rozliczeniem umowy leasingu na etapie przedsądowym oraz profesjonalną obsługę na etapie procesowym, w szczególności w przypadku wypowiedzenia umowy leasingu lub kredytu.

POZEW O WYDANIE PRZEDMIOTU LEASINGU

Pozew składa się do sądu właściwego ze względu na siedzibę korzystającego.
W pozwie powód wskazuje wartość przedmiotu sporu (wartość przedmiotu leasingu) i żąda nakazanie pozwanemu wydania przedmiotu leasingu oraz zasądzenia kosztów postępowania.
W treści pozwu, powód powinien wskazać istotne dla sprawy okoliczności, w szczególności powinien przedstawić dokumenty, z których wynika fakt zawarcia oraz wypowiedzenia umowy leasingu. Powód musi również udowodnić, iż podjął próby pozasądowego rozwiązania sporu.
Należy pamiętać, że zgodnie z art. 70913 k.c.:
§ l. Korzystający obowiązany jest płacić raty w terminach umówionych.
§ 2. Jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne.
Zatem powód musi udowodnić po pierwsze, że skutecznie wypowiedział umowę leasingu, po drugie, że wezwał korzystającego do wydania przedmiotu leasingu a ten przedmiotu nie wydał.
W przypadku wydania przez sąd wyroku i nadania mu klauzuli wykonalności, powód będzie mógł odebrać przedmiot leasingu przy udziale policji oraz organów egzekucyjnych.
Korzystającemu przysługuje prawo wniesienia środków zaskarżenia, w szczególności odpowiedzi na pozew w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia pozwu.
Z praktyki naszej kancelarii wynika, iż spór w przedstawionym zakresie może prowadzić do ugody przesądowej, sądowej lub mediacji. Skuteczne podniesienie zarzutów w odpowiedzi na pozew o wydanie może doprowadzić do uznania, że doszło do bezskutecznego wypowiedzenia umowy leasingu. W takim przypadku korzystający mógłby zażądać przeniesienia własności przedmiotu leasingu od finansującego.

Zalecamy podczas zwrotu przedmiotu leasingu wykonać własne zdjęcia przedmiotu oraz zdjęcia lub skany dokumentów (polisy, gwarancji, dowodu rejestracyjnego itp.). Przedmiot powinien być czysty. W innym przypadku narażamy sie na koszty czyszczenia oraz ryzyko wpisania w protokole informacji, iż z uwagi na zabrudzenia nie jest możliwe zweryfikowanie stanu przedmiotu. 

Zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem w celu zlecenia obsługi prawnej na etapie przedsądowym oraz sądowym.

Słowa kluczowe:

[odbiór przedmiotu leasingu,  wydanie przediotu leasingu, pozew o wydanie, wypowiedzenie umowy leasingu, odbiór przedmiotu leasingu, rozwiązanie umowy leasingu, wezwanie do zapłaty, windykacja przedmiotu leasingu, Finserv, Leasing Polski, Bre, Mleasing, EFL, Idea, Raiffeisen Leasing, PKO Leasing, Impuls Lesing, naruszenie dóbr osobistych, antywindykacja]

Popularne słowa kluczowe